spekter.no>Arbeidsministeren: - Viktig å reise debatten om å styrke frontfaget
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm åpnet Spekters vinterkonferanse. (Foto: Åsmund Lang, Spekter).
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm åpnet Spekters vinterkonferanse. (Foto: Åsmund Lang, Spekter).

- Det er viktig og riktig å se på om frontfagsmodellen fungerer bra nok i dag, og betimelig at Spekter løfter denne typen problemstillinger slik dere blant annet gjør i Dagens Næringsliv i dag, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ved åpningen av Spekters medlemskonferanse i dag.

Arbeidsministeren roste Spekter og Norsk Industri for å ha tatt til orde for en revitalisering av frontfagsmodellen. Samtidig understreket hun at modellen har levert.

- Frontfagsmodellen er en bærebjelke, og partene tar ansvar. Det største problemet er gruppene utenom de sentrale lønnsoppgjørene som ikke tilpasser seg modellen, og ansvaret ligger hos arbeidsgiverne, sa Bjurstrøm.

Arbeidsministeren kommenterte også Spekters forslag om å nedsette en arbeidstidskommisjon og hun understreket at hun nå skal gå nøye gjennom innspillet til Stortingsmeldingen om arbeidsliv som Spekter har kalt kapittelet som mangler.

Solidaritetsoppgjør i 2012

Arbeidsministeren understreket også at lønnsoppgjøret i 2012 må bli et solidaritetsoppgjør.

- Vi har Europas laveste ledighet og en høy sysselsetting. 50 000 flere fikk jobb i 2011. Jeg får rapporter fra NAV om økt optimisme, og arbeidsmarkedet er friskmeldt. Økningen av arbeidsplasser har vært sterk i helse- og sosialsektoren og i bygg og anlegg. Men dette kan snu veldig fort. Vi kan fort komme i en situasjon med økende arbeidsledighet. Vårt beste forsvar er å holde orden i eget hus. Ikke minst gjennom det inntektspolitiske samarbeidet mellom partene og den norske modellen. 2012 må bli et solidaritetsoppgjør med dem som risikerer å miste jobbene sine, poengterte Bjurstrøm.

Seriøst arbeidsliv, sykefravær og arbeid for funksjonshemmede

I sin tale til Spekter trakk arbeidsministeren fram tre hovedsaker for regjeringens arbeidslivspolitikk. Et seriøst arbeidsliv, nedgang i sykefraværet og jobbstrategien for funksjonshemmede.

- Arbeidsforholdene i Norge er bra for de aller fleste. Norge skårer høyt i internasjonale arbeidsmiljøundersøkelser. Myten om det brutaliserte arbeidslivet er definitivt tilbakevist. Men vi har utfordringer, og det som finnes av brutalisering ser vi blant noen av de utenlandske arbeidstakerne. Dere vet hva Arbeiderpartiet og jeg mener om vikarbyrådirektivet, men vi må forstå at dette skaper en legitim bekymring i norsk fagbevegelse. Jeg er bekymret for smitteeffekten fra den useriøse delen av arbeidslivet over på den seriøse. Et seriøst arbeidsliv er en bærebjelke for regjeringen, sa Bjurstrøm.

Arbeidsministeren understreket også at nedgang i sykefraværet er et svært viktig mål for regjeringen og at vi må ha forsterket fokus på å nå de målene IA-avtalen setter.

- Kvinners sykefravær er høyere enn menns, og vi kan ikke forsone oss med de store ulikhetene mellom kvinner og menn. Vi må diskutere denne problemstillingen selv om det kan bli en vanskelig diskusjon knyttet til likestiling. Det er gledelig at sykefraværet gikk ned med 5 prosent fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011. Men vi har en lang vei å gå, med mye hardt arbeid foran oss, påpekte Bjurstrøm.

Jobbstrategien for å få unge funksjonshemmede under 30 år inn i yrkeslivet, er en av hovedsatsingene i 2012.

- Dette er en operasjonalisering av IA-avtalen som alt for lenge har vært forsømt. Regjeringen har derfor levert virkemidler som skal gjøre det lettere å ansette. Utfordringen påkaller fantasi og nytenking, sa Bjurstrøm.

Kapittelet som mangler

Arbeidsgiverforeningen Spekter har skrevet kapittelet de mener mangler i Stortingsmeldingen om arbeidsmiljø som nå er til behandling i Stortinget. I kapittelet foreslår Spekter at det nedsettes en arbeidstidskommisjon som skal gå gjennom arbeidstidsbestemmelsene og hvordan disse praktiseres i dag. Arbeidsministeren har fått kapittelet, og lover å lese det.

- I dag har dere lagt frem nytt kapittel om arbeidstid, Kapittelet som mangler. Jeg skal lese kapittelet. Jeg skjønner at det å sette opp turnusplaner kan være en utfordring, men dagens regler er fleksible og gir gode muligheter for tilpasninger, sa Bjurstrøm.

-  Arbeidstidsbestemmelsene er noen av de vanskeligste temaene i norsk arbeidsliv. Tidligere handlet det kun om vern. I dag handler det om vern og helse, men også om fritid og lønn, og dette er legitimt. Vi må møte behovet for fleksible tjenester og løsninger, i samarbeid med partene. Jeg vil berømme samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Spekter. Det er veien å gå, oppfordret Bjurstrøm.

Arbeidsministeren er i likhet med Spekter svært opptatt av at flere må jobbe mer. Hun påpekte at Norge har et økt behov for arbeid i helse, olje, barnehage, og at det i dag er mangel på sykepleiere. Hun viste til at selv om Norge er i verdenstoppen i arbeidsdeltakelse, er det et paradoks med mange som står utenfor og vil inn. 

- Vi har en stor arbeidskraftreserve blant dem som jobber deltid. Vi har en større andel deltidsarbeidende i Norge enn både Finland, Danmark og Sverige har. Det finnes mange som ønsker å jobbe mer, og vi må ta tak i den ufrivillige deltiden, sa Bjurstrøm.