spekter.no>Seniorer ønsker å fortsette i arbeid etter at de får rett til pensjon

Over halvparten av de spurte i Norsk seniorpolitisk barometer kan tenke seg å jobbe etter at de har fått rett til pensjon.

Arild Bryde, Spekter.
Arild Bryde, Spekter.

- Dette er gode signaler sett i lys av de utfordringer vi står overfor i årene framover når det gjelder mangel både på arbeidskraft og kompetanse. Flertallet av de spurte bedriftene har foreløpig ikke tydelige strategier for hvordan man skal beholde og videreutvikle seniorer sett i lys av endringene som følger av pensjonsreformen. Dette kan skyldes at endringene ikke har virket så lenge og at det derfor er vanskelig å se hva effektene samlet vil være.  Men det blir svært viktig at virksomhetene klarer å videreutvikle strategier for å beholde og videreutvikle seniorene med forankring i de endrete rammebetingelser, mener Arild Bryde i Spekter.

Et hovedtrekk vil være at virksomhetene nå må ha mer fokus på de enkelte medarbeideres behov og individuelle valg. De seniorpolitiske tiltak som har vært mye brukt fram til nå er kollektive ordninger knyttet til økt ferie eller redusert arbeidstid for å få seniorene til å jobbe lenger. Forskningen har vist at dette i seg selv gir liten stimulerende effekt på det å jobbe lenger. Det kan nesten virke motsatt. Å være mye borte fra jobben, kan svekke tilknytningen til arbeidet og deltakelsen i den stadige utviklingen som skjer i de fleste jobber i dag. Det er den individuelle tilpasningen som gir best resultater, sier Arild Bryde. Dette blir nå enda viktigere.

Andelen som ønsker å jobbe etter man får rett til pensjon har steget jevnt og trutt de siste årene, fra 34 prosent i 2004 til 54 prosent i dag. Hele 66 prosent av arbeidstakere over 60 år ønsker å fortsette i jobb etter at man får rett til pensjon. Det viser Norsk seniorpolitisk barometer for 2011.

- Tallene viser at det er et betydelig potensial for norsk arbeidsliv til å få seniorer til å stå i arbeid etter at de får rett til pensjon. Klarer virksomhetene dette, vil de få tilgang til arbeidskraft med rikholdig kompetanse og erfaring. I et arbeidsliv med tøff konkurranse om ressursene er dette viktig, sier direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.

Pressemelding fra Senter for seniorpolitikk:
http://www.seniorpolitikk.no/nyhet/arbeidsliv/pensjoneringsatferd/seniorer-onsker-a-fortsette-i-arbeid