spekter.no>Innovasjon i omsorgssektoren er viktig, men vi trenger ikke bygge nye strukturer i kommunene

Spekter er i hovedsak positiv til forslagene fra utvalget som har fremmet NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, men vi advarer mot å bygge opp et nytt nasjonalt sekretariat for innovasjon i kommunesektoren. Dette arbeidet bør bygges rundt aktører som allerede jobber med dette, for eksempel Innovasjon Norge, InnoMed og Forskningsrådet, sier sektorpolitisk direktør Åge Lien i Spekter.

Spekter har avgitt høringsuttalelse på forslagene som er fremmet fra utvalget som har sett på mulighetene for økt innovasjon i omsorgstjenestene i Norge (NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg).

- I høringsuttalelsen er Spekter positivt innstilt til hovedretningen i utredningen, og vi er helt enige i at vi trenger å styrke innovasjonen i omsorgssektoren. Vi støtter mange av de mer konkrete forslagene i utredningen, men har også noen forslag til andre løsninger, sier Lien.

Bygg satsingen på etablerte aktører

Først og fremst ser Spekter for seg en annen løsning enn utvalgets forslag om å etablere et nytt nasjonalt sekretariat for innovasjon i kommunesektoren. I stedet for å bygge opp nye strukturer anbefaler Spekter å bygge denne satsingen hos de etablerte aktørene i Norge, som for eksempel Innovasjon Norge, InnoMed og Forskningsrådet. Dette er aktører som i dag har en rekke innovasjonsprosjekter i samspill mellom helsesektoren og omsorgssektoren. Erfaringsmessig vil det ta tid å bygge opp noe nytt og vi mener man får større og raskere effekt av å bygge videre på etablerte aktører, poengterer Lien.

Effekten av samarbeid vil være betydelig

Begrunnelsen for å opprette et eget kommunalt innovasjonsmiljø har vært en frykt for at spesialisthelsetjenesten blir for stor og at den kommunale satsningen vil kunne bli ned prioritert. Spekter viser til at det i dag er en rekke samarbeidsprosjekter mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten og vi mener effekten av samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten vil være betydelig større enn faren for manglende satsning. Spekter mener også faren for en nedprioritering av den kommunale omsorgen enkelt bør kunne løses med klare føringer om en innovasjonssatsning innen omsorg. 

Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene må vektlegges

Nettopp samspillet mellom spesialisthelsetjenesten og omsorgen i kommunene er det andre punktet Spekter ønsker å tydeliggjøre noe mer enn i utvalgets innstilling.

- Vi mener det er en grunnleggende svakhet i utredningen at omsorgssektoren i for sterk grad blir sett på som en isolert sektor hvor samspillsutfordringene blir nedprioritert. Vi mener det er nødvendig å ta utgangspunkt i utfordringene som ligger til grunn for samhandlingsreformen når vi skal se på innovasjon i omsorg, og at det må legges til rette for god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og omsorgstjenesten. Spekter tror det vil ligge store samfunnsmessige gevinster i å utvikle mer helhetlige løsninger på tvers av nivåene i helse- og omsorgssektoren. Innovasjon vil kunne være et viktig virkemiddel i denne sammenheng, sier Lien.