spekter.no>Fornuftig forslag fra arbeidsgruppe om regnskapsføring av ny AFP

En arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet har utredet forholdet til regnskapsreglene og eventuelt krav til balanseføring av AFP forpliktelser.

Arbeidsgruppen, der Spekter har vært representert ved direktør Bjørn Myhre, avga rapport i dag.

Arbeidsgruppen konkluderer med at AFP forpliktelser bør kunne regnskapsføres som en innskuddsordning, at den løpende AFP-premien utgiftsføres og at ordningen ikke behøver å balanseføres.

Arbeidsgruppen understreker at det må etableres gode og relevante noteopplysninger og at det er vesentlig at Fellesordningen gir anslag på fremtidig utvikling i premiesatsen.

- Jeg er svært glad for at arbeidsgruppen har kommet med en slik konklusjon, som er helt i tråd med Spekters syn på problemstillingen. En annen konklusjon ville kunne medført en betydelig finansiell belastning på de bedriftene som har AFP-ordning, sier adm. dir. i Spekter, Lars Haukaas. 

Finansdepartementet vil nå sende arbeidsgruppens rapport ut på høring før det tas endelig stilling til spørsmålet.