spekter.no>Etterlyste grep for fornyelse av offentlig sektor

På høringsmøtet i Stortinget om den nye eierskapsmeldingen den 5.5.2011 etterlyste Spekter grep for å få til fornyelse av offentlig sektor. Modernisering av offentlig sektor burde vært et tema i eierskapsmeldingen. Diskusjonen om hva staten bør eie bør ikke bare dreie seg om nedsalg, men like mye om hva som bør skilles ut og selskapsorganiseres.

Sektorpolitisk direktør Åge Lien og spesialrådgiver Svend Harald Dahl deltok på vegne av Spekter i dagens høring om eierskapsmeldingen "Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi" (Meld.St. 13 (2010-2011)).

Fornyelse av offentlig sektor

Selv om fornyelse av offentlig sektor ikke er et saksområde direkte underlagt Nærings- og handelsdepartementet, etterlyste Spekter at regjeringen drøfter potensialet i videre utskillelse av den tjenesteproduksjon som i dag er integrert i offentlig forvaltning.

Erfaringer viser at fornyelse av offentlig sektor gjennom selskapsdannelser har gitt gevinster både m.h.p. effektivitet, leveransekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet. Av ulike grunner synes prosessen med å skille ut tjenesteproduksjon stoppet opp, men etter Spekters syn er det fortsatt betydelige muligheter som må kartlegges og vurderes.  Vi må avklare potensialet, og deretter finne begrunnelse for evt. ikke å skille ut - framfor å begrunne hvorfor tjenesteproduksjon ikke er en naturlig del av forvaltning.

Klarere rollefordeling

I sitt notat til komiteen skriver Spekter blant annet at vi er fornøyde med at meldingen setter fokus på utøvelse av profesjonelt eierskap, og at det er positivt at meldingen så tydelig understreker at eierstyringsprinsippene videreføres og at det fokuseres på rolledelingen mellom eier, styret og daglig ledelse.

Spekter er også fornøyd med at Næringsdepartementets og Eierskapsavdelingens rolle som kompetansemiljø og et koordinerende organ styrkes, og at meldingen har fokus på prosessene for styreutvelgelse og styresammensetning.

Sektorpolitikk bør utøves gjennom andre virkemidler enn eierskapet

Spekter presiserer samtidig at vi har vært opptatt av at sektorpolitikk i større grad må kunne utøves gjennom andre virkemidler enn eierrollen, for eksempel gjennom offentlige oppkjøp, avtaler, konsesjoner og reguleringer.

Når det gjelder spørsmålet om nedsalg i selskapene, mener Spekter at dette i større grad må vurderes ut fra hvorvidt det offentlige har behov eller ikke for å eie virksomheten og hvilke konsekvenser et eventuelt nedsalg vil for virksomheten, tjenestetilbudet og markedet.

Et etablert modent marked omkring det aktuelle selskapet bør som utgangspunkt fjerne behovet for direkte statlig eierskap. I dag er for mye av dette knyttet til ideologiske vurderinger, mener Spekter.