spekter.no>Allmenngjøringsvedtak på ville veier

Tariffnemnda har allmenngjort en normallønnsavtale og sett bort fra minstelønnsavtalene. Dermed handler dette ikke om å hindre sosial dumping, sier administrerende direktør Lars Haukaas.

- Tariffnemnda har ved sin avgjørelse om allmenngjøring av timelønn på kr 151,67 bestemt at timelønnen for renholdsarbeidere i renholdsbedrifter, skal være høyere enn hva som er avtalt i mange andre tariffavtaler for tilsvarende arbeid. Allmenngjøring er et virkemiddel mot sosial dumping. Her har Tariffnemnda allmenngjort en normallønnsavtale og ikke en minstelønnsavtale, og dermed kan man også oppfatte dette som et vedtak for å begrense konkurranse i markedet, og ikke for å hindre sosial dumping, sier administrerende direktør i Spekter, Lars Haukaas.

Hovedmålet med å allmenngjøre tariffavtaler er å sikre at utenlandske arbeidstakere skal få lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår som norske arbeidstakere har, og dermed motvirke såkalt "sosial dumping". I Stortingsmelding nr 2 (2005-2006) er "sosial dumping" definert som lønns- og arbeidsvilkår som er "vesentlig dårligere enn det norske arbeidstakere har".

Spekter mener at dersom allmenngjøring først skulle være brukt, så måtte man ha lagt andre og lavere satser til grunn. Innenfor hotellrenhold er for eksempel timesatsen 132,15 kroner, ca 20 kroner lavere enn den nå allmenngjorte timelønnssatsen.

- I forarbeidene til loven om allmenngjøring presiseres det at allmenngjøring ikke skal virke lønnsdrivende for norske arbeidstakere, men ha som formål å motvirke sosial dumping. Dette vedtaket har dermed ikke noe som helst med sosial dumping å gjøre, avslutter Haukaas

Spekter vil publisere tariffnemndas vedtak når det foreligger.