spekter.no>Samordning av offentlig tjenestepensjon og privat AFP blir mindre dramatisk
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no.

Arbeidstakere som har rett til pensjon både fra offentlige og private ordninger, risikerte å tape mye på de pensjonsreglene som Regjeringen foreslo i vår. Arbeids- og sosialkomiteen har i dag lagt fram en innstilling som gjør dette mindre dramatisk.

Regjeringens la i vår fram forslag til ny lov om AFP i Statens pensjonskasse og enkelte andre pensjonsproblemstillinger. Forslaget innebar blant annet samordningsregler der det nye livsvarige påslaget for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor skulle komme til fradrag, krone for krone, i de offentlige tjenestepensjonene. Forslaget til samordningsregler ville blant annet rammet ansatte i Posten.

Spekter og noen andre organisasjoner til opp denne problemstillingen i Arbeids- og sosialkomiteens høring 10.mai 2010.

I Arbeids- og sosialkomiteens innstilling går et flertall av alle partiene bortsett fra Fremskrittspartiet inn for en gradvis innføring av samordningen, der det gis et overgangstillegg som kompenserer for 85 % av samordningen for årskull som er født i 1953 eller tidligere. For årskullene fra 1954 til 1962 blir dette overgangstillegget redusert med 1/10 for hvert årskull.