spekter.no>Fakta>Fakta om spesialisthelsetjenesten

De siste årene har ventetiden i sykehus gått ned, og man har fått færre fristbrudd. Produktiviteten øker, og man har nådd det politiske målet om å få økonomisk kontroll i sykehusene. Det er færre pasientskader, og både pasienter og medarbeidere i sykehusene uttrykker stor grad av fornøydhet.

Kortere ventetid og færre fristbrudd

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten har sunket med 17 prosent, fra 90 dager i 2002 til 75 dager i 2013. Andelen korridorpasienter er tilnærmet halvert fra 2005 til 2013. 

Gjennomsnittlig ventetid ved psykisk helsevern for barn og unge har sunket fra 90 dager i 2002 til 53 dager i 2013.  Samtidig er andelen fristbrudd for pasienter som er tatt til utredning/behandling redusert med over 60 prosent fra 2009 til 2013. Kilde: Norsk pasientregister (NPR)

Produktiviteten øker

Produktiviteten i spesialisthelsetjeneten har økt med nær fem prosent fra 2009 til 2013. I samme periode har sengetallet gått ned med 9 prosent og gjennomsnittlig liggetid er redusert med 11 prosent. Kilde: Samdata Spesialisthelsetjenesten 2013

Samtidig ønsker flertallet av den yrkesaktive befolkningen sykehuskonsultasjon utenom ordinær arbeidstid. Dette tilbys i liten grad av helseforetakene.  Det var 20 prosent færre behandlinger etter lunsj sammenlignet med før lunsj ved norske poliklinikker i 2012. Samme år var det 23 prosent færre behandlinger på fredager sammenlignet med mandag til torsdag ved norske poliklinikker. Kilde: Helseforetakene/Spekter 

Fornøyde pasienter og medarbeidere

I følge Kunnskapssenteret, er sykehuspasientene svært fornøyde med behandlingen. På en skala fra 0 til 100, fikk pasientsikkerheten en gjennomsnittsscore på 89 i 2013. Tilfredsheten med leger og pleiepersonell kom ut på om lag 75.

I medarbeiderundersøkelsene scorer både motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet i snitt over 75 av 100 mulige poeng fra de sykehusansatte. Kilde: Helse Sør-Øst

Kostnadene synker, økonomien bedres 

Fra 2009 – 2013 falt kostnaden per innbygger til spesialisthelsetjenesten med 1,1 prosent. I 2013 var de totale driftskostnadene i spesialisthelsetjenesten knappe 120 milliarder kroner (23 406 per innbygger). Dette er en realvekst på 4 prosent fra 2009, men korrigert for befolkningsveksten i perioden falt kostnadene med 1,1 prosent. Kilde: Samdata Spesialisthelsetjenesten 2013

I følge HOD viser analyser fra Helsedirektoratet en økt kostnadseffektivitet på 0,7 – 2,4 % de siste 4-5 årene. Kilde: Notat utarbeidet for ekspertgruppene som jobber med Nasjonal helse- og sykehusplan

 Fra vedvarende underskudd i 2002 – 2008 til balanse i 2009, har alle regionale helseforetak overskudd fra 2010. Egenkapitalen i de regionale helseforetakene er økende fra 2009. Det gir bedre grunnlag for investeringer. Kilde: Årsrapport. Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten

Andelen leger øker 

Fra 2012 til 2013 har antall årsverk i somatikken økt med 1,7 prosent. Justert for befolkningsveksten på 1,1 prosent, var personellveksten på 0,5 prosent. Leger er den personellkategorien som har økt mest, med fire prosent. 

I 2003 var det 13,8 årsverk per 1000 innbyggere i somatikken, i 2013 var det 13,7. Nivået er med andre ord stabilt. Andelen leger har imidlertid økt. I 2003 utgjorde leger 12 prosent av alle årsverk, mens de i 2013 utgjør 15,3 prosent. Kilde: Samdata Spesialisthelsetjenesten 2013

 Mer poliklinikk og dagbehandling

En tredjedel av befolkningen er i kontakt med sykehus årlig. I 2013 behandlet sykehusene om lag 1,8 millioner pasienter. Det har over tid vært en reduksjon av døgnopphold, og økning av dagopphold og poliklinisk behandling.

Antallet polikliniske konsultasjoner har økt med over 90 prosent siden sykehusreformen i 2002. Selv om vi korrigerer for befolkningsutviklingen har antallet polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger økt med 60 prosent siden sykehusreformen i 2002. Kilde: SSB

Færre pasientskader

I perioden 2011-2013 ble det gjennomført en nasjonal pasientsikkerhetskampanje i i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. På bakgrunn av undersøkelser estimeres det at andel pasientopphold ved sykehus hvor det har skjedd pasientskade, har hatt en signifikant nedgang fra 16 prosent i 2010 til 13 prosent i 2013 på nasjonalt nivå. Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Last ned faktaark her