spekter.no>Fakta>Lærlingundersøkelsen 2015

Det har vært en stor økning av lærlinger innen alle sektorer i Spekter-området. I helseforetakene har det blitt dobbelt så mange lærlinger fra 2012 til 2015, og 85 prosent av helseforetakene sier de skal ta inn nye lærlinger neste år.

I 2015 har Arbeidsgiverforeningen Spekter for tredje gang gjennomført en undersøkelse blant sine medlemsvirksomheter om lærlinger. Tidligere undersøkelser er gjennomført i 2007 og 2012.

Omfang

38 prosent av virksomhetene oppgir i 2015 at de for tiden har én eller flere lærlinger i virksomheten. Ytterligere 17 prosent oppgir at de har hatt lærlinger i løpet av de siste fem årene, mens 45 prosent ikke har hatt lærlinger i denne perioden.

Sammenlignet med 2012 er det ingen endringer i andelen som for tiden har lærlinger. Andelen som har hatt én eller flere lærlinger de siste fem årene har derimot økt fra 8 prosent i 2012 til 17 prosent i 2015.


Blant helseforetakene oppgir 75 prosent at de for tiden har lærlinger og ytterligere 20 prosent har hatt det de siste fem årene. I 2012 var det derimot 81 prosent som oppga at de hadde lærlinger, mens ytterligere 5 prosent oppga at de hadde hatt det de siste fem årene. Samlet sett har andelen som har hatt lærlinger (både nå og tidligere) steget fra 86 prosent i 2012 til 95 prosent i 2015.


I de øvrige Spekter-virksomhetene har andelen med lærlinger steget noe de siste 3 årene. I 2012 var de 37 prosent av disse virksomhetene som hadde hatt lærlinger (både nå og tidligere), mens andelen i 2015 er steget til 46 prosent.

De virksomhetene i Spekter som har lærlinger oppgir i 2015 at de i gjennomsnitt har 22 lærlinger. Dette er en betydelig økning fra 2012 hvor gjennomsnittet var sju lærlinger. I helseforetakene økte antall lærlinger fra 23 i 2012 til 34 i 2015. Dette er en økning på cirka 50 prosent i løpet av perioden. I de øvrige Spekter-virksomhetene har gjennomsnittlig antall lærlinger steget fra 4 i 2012 til 15 i 2015.

Fagområder

Virksomhetene i Spekter har lærlinger i vel 40 ulike fag. Eksempler på fag hvor det er lærlinger; helsefagarbeider, ambulansearbeiderfaget, barne- og ungdomsfaget institusjonskokk, finmekaniker, banemontør, byggdrifterfaget, kostymesyer, yrkessjåfør, IKT drift, yrkessjåfør, verktøymakerfaget m fl. Faget som har flest lærlinger er ambulansearbeiderfaget.

43 prosent av virksomhetene oppgir at det kan være aktuelt å ta inn lærlinger på andre fagområder i fremtiden. 20 prosent mener det ikke er aktuelt, mens 38 prosent mener det er vanskelig å si noe om. Virksomhetene er mindre innstilt på å ta inn lærlinger på andre fagområder i 2015 enn de var i 2012.

Lærlinger i tiden fremover

42 prosent av virksomhetene oppgir at de planlegger å ta inn nye lærlinger i løpet av det neste året. Det er også 42 prosent som sier at de ikke planlegger dette, mens 16 prosent oppgir at de ikke er sikker på hva de skal gjøre.

På dette spørsmålet er det stor forskjell på helseforetak og andre virksomheter i Spekter. Blant helseforetakene oppgir 85 prosent at de planlegger å ta inn nye lærlinger i løpet av det neste året, mens det kun er 32 prosent blant de øvrige virksomhetene som oppgir det samme. Likevel er det en oppgang blant de øvrige virksomheter fra 2012 hvor det kun var 15 prosent som den gangen oppga at de planlegger å ta inn nye lærlinger i løpet av det neste året.

De viktigste grunner til at virksomheter har valgt å ta inn lærlinger

Virksomhetene oppgir stort sett de samme grunnene for at de har valgt å ta inn lærlinger i 2015 som i 2012.

  • I 2015 er det flest som oppgir at den viktigste grunnen er at det er en viktig måte å rekruttere nye medarbeidere. 71 prosent oppgir dette.
  • Som nest viktigste grunn (med 67 prosent) kommer at det er viktig å ta ansvar for at ungdom får læreplass.
  • Dette er etterfulgt av at lærlingordningen er viktig for å utvikle nødvendig fagkompetanse, hvor 57 prosent mener dette er den viktigste grunnen til å ta inn lærlinger.

Det er forskjeller blant helseforetakene og de andre virksomhetene i hva de oppfatter som viktigst. Blant helseforetakene oppgir hele 90 prosent at det er viktig å ta ansvar for at ungdom får læreplass, mens for de øvrige Spekter-virksomhetene (67 prosent) er det viktigste ved å ta inn lærlinger at det er en rekrutteringskanal for nye medarbeidere.

De viktigste grunner til at virksomheter ikke har lærlinger

Blant de virksomheter som for tiden ikke har lærlinger er det flest som sier (32 prosent) at dette skyldes at de ikke er vanlig å ha lærlinger i bransjen. Deretter kommer grunner som ”Mer aktuelt å rekruttere personer med høyere utdanning” (31 prosent) og ”Virksomheten har ingen tradisjon for å ha lærlinger” (22 prosent).

Erfaringene med lærlinger

76 prosent av virksomhetene i Spekter oppgir at de alt i alt stort sett har gode erfaringer med lærlinger de har tatt inn i virksomheten de siste fem årene. 22 prosent sier erfaringene er både og, mens ingen oppgir at erfaringene stor sett er dårlige. I helseforetakene er andelen som oppgir at erfaringene stor sett er gode noe høyere (80 prosent) enn blant øvrige Spekter-virksomheter (68 prosent).

Sammenlignet med 2012 har det vært en økning på 8 prosentpoeng i 2015 blant virksomheter som oppgir at erfaringene med lærlinger stort sett er gode.

Andre forpliktelser til opplæring

Blant de som har eller har hatt lærlinger oppgir to av tre at virksomheten har forpliktelser til opplæring på andre områder enn lærlinger. På dette spørsmålet er det stor forskjell mellom helseforetak og øvrige virksomheter i Spekter. 95 prosent av helseforetakene oppgir å ha slike forpliktelser, mens 51 prosent av øvrige Spekter-virksomheter oppgir det samme.

Kun en liten andel av virksomhetene i Spekter oppgir at disse forpliktelsene er til hinder for å ta inn lærlinger. 8 prosent sier det er et hinder, mens 82 prosent oppgir at det ikke er et hinder for å ta inn lærlinger. På dette spørsmålet er det kun mindre forskjeller mellom helseforetak og øvrige virksomheter i Spekter.

Betydning for rekruttering

På spørsmålet om hvilken betydning å ta inn lærlinger har hatt for å rekruttere fagkompetanse til virksomheten, svarer 46 prosent av virksomheten at det har hatt svært stor eller ganske stor betydning. Ytterligere 19 prosent sier veken eller, mens 32 prosent sier ganske liten er svært liten betydning.

Blant helseforetakene oppgir 53 prosent at å ta inn lærlinger har hatt svært stor eller ganske stor betydning, mens det tilsvarende tallet blant øvrige Spekter-virksomheter er 44 prosent.

Fagskoler

Litt over halvparten (53 prosent) av virksomhetene som har besvart undersøkelsen mener at fagskolene er et relevant videreutdanningstilbud for fagarbeidere i sin virksomhet. 30 prosent mener det ikke er relevant og 17 prosent svarer at de ikke er sikre.

Det er noe større andel blant helseforetakene (60 prosent) som mener at fagskolene er et relevant videreutdanningstilbud for fagarbeidere i sin virksomhet enn blant øvrige virksomheter i Spekter (52 prosent).