spekter.no>Fakta>Fremtidens kompetansebehov

Et offentlig utvalg konkluderer med at det er og vil bli særlig mangel på arbeidskraft innen helse, bygg og IKT. På grunn av høy omstillingstakt og fordi vi jobber og samarbeider på andre måter enn før, vil det bli viktig med ferdigheter innen samhandling, kommunikasjon og nyskaping. I tillegg vil evnen til å lære være viktig.

Dette er noen av konklusjonene fra Kompetansebehovsutvalget (KBU) som leverte sin innstilling 10. februar 2020. Utvalget har arbeidet i tre år og utgitt en rapport årlig. Denne siste rapporten markerer avslutningen på utvalgets arbeid. Spekter har vært representert i utvalget ved spesialrådgiver Trond Bergene. Rapporten kan du lese her.

Kompetansebegrepet

KBU stadfester at kompetansebegrepet er mangesidig og bredt. Kompetanse er et samlebegrep for kunnskap, forståelse, ferdigheter, egenskaper, holdninger og verdier. Disse forsterker og utfyller hverandre. Kompetansen kan anvendes til utøvelse av arbeid eller i andre samfunnsmessige eller sosiale sammenhenger.

Kompetanse illustrasjon

Kilde: KBU

 

Ferdigheter som det er viktig at alle har

Grunnleggende ferdigheter, som lesing og tallforståelse og sosiale og emosjonelle ferdigheter, utgjør et fundament for kompetanse. Det gir et grunnlag for videre læring, for å kunne tilegne seg kompetanse for å fungere godt i et moderne arbeids- og samfunnsliv. Etisk kompetanse og evne til kritisk refleksjon blir viktigere, og ikke minst digital kompetanse.

Nesten 30 prosent av norske 15-åringer presterer under kritisk grense i lesing, matematikk eller naturfag i den siste PISA-undersøkelsen. Andelen er størst blant gutter, og andelen svake elever har økt i senere år. Utvalget konkluderer med at denne utviklingen er svært bekymringsfull. Gode grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for å kunne lykkes i videre utdanning og senere i arbeidslivet.

Mangel på arbeidskraft og geografiske forskjeller

Flere næringer og yrker har rekrutteringsproblemer. Høy etterspørsel og lav utdanningskapasitet er viktige årsaker, men også svak søkning, høyt frafall, deltidsarbeid og andre sektorspesifikke utfordringer har betydning. Det er også betydelig variasjon over tid og mellom ulike regioner.

Det er nå særlig mangler på kvalifisert arbeidskraft innen helse- og omsorgssektoren, i bygg og anlegg og innen IKT. Innen helse- og omsorgssektoren vil aldring i befolkningen innebære at arbeidskraftsbehovet vil øke, til tross for mulige organisatoriske forbedringer. Det er særlig i kommunene at denne mangelen nå gir seg utslag. Andre næringer er mer utsatt for konjunktursvingninger.

Digitaliseringen og automatiseringen fører likevel til at etterspørselen etter IKT-spesialister vil øke i årene fremover, uavhengig av konjunkturutviklingen.

Mangelen på arbeidskraft er relativt sett størst i de nordligste fylkene. For de konkrete tallene, henvises det til Kompetansebehovsutvalgets siste rapport.