spekter.no>Fakta>IA-tiltak

Før inngåelse av siste IA- avtale utredet et ekspertutvalg fakta, virkemidler og vinklinger på en nye IA- avtale.

Blant annet anbefalte utvalget:
• Aktiviserings- og nærværsreform, blant annet å øke andelen graderte sykmeldinger
• Kunnskapsbaserte tiltak for redusert sykefravær  
• Kompetanseløft for sykmeldere
• Lovendringer for å unngå at sykepenger kompenserer for inntektstap som ikke er forårsaket av sykdom eller skade 
• Styrking av NAV kontroll og innkreving
• Informasjonsstrategi for å skape aksept for grunntanken bak aktiviserings- og nærværsreformen

Her kan du lese Ekspertutvalgets rapport