spekter.no>Svekket konkurranseevne til tross for lavere lønnsvekst

Årslønnsveksten i Spekter blir trolig på om lag 3 ½ prosent i 2013. Også lønnsveksten i de andre store forhandlingsområdene anslås å ligge på dette nivået. Det er klart lavere enn prognosemiljøene anslo før oppgjøret, men høyt nok til at norsk konkurranseevne svekkes.

Endelige tall vil først foreligge når statistikken for 2013 er ferdigstilt i mars 2014. Spesielt er det usikkerhet knyttet til funksjonærlønnsveksten i privat sektor.

I statsbudsjettet for 2014 legger Stoltenberg-regjeringen til grunn en lønnsvekst på 3,5 prosent og en prisvekst på 1,6 prosent.

- Vi merker oss at regjeringen har et lavere lønnsvekstanslag enn det prognosemiljøene for tiden opererer med. Nå er det avgjørende at partene i inntektspolitikken viser vilje og evne til ansvarlighet når det gjelder lønnsdannelsen for å bedre konkurranseevnen for norske bedrifter, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Årets forhandlingeri Spekter endte med færre bistandsrunder og meklinger enn tidligere år. Dette skyldes nok i stor grad at frontfaget i forkant hadde kommunisert en svært tydelig ramme for oppgjøret. I Spekter er det i år gjennomført totalt ca 600 lokale B-delsforhandlinger, ca 60 sentrale forhandlinger og tre meklinger som endte i enighet (LO i Nettbuss og NRK og YS i Nettbuss).

 Årsaken til at lønnsveksten er lavere enn prognosemiljøene anslo på forhånd, er at partene i frontfagsoppgjøret avtalte lavere tillegg enn antatt på forhånd. Dette ble tolket som en justering av kursen fra de senere år og en klar ambisjon om at den særnorske lønnsveksten skal snus. Selv om lønnsveksten ser ut til å bli lavere enn anslått før forhandlingene, er den fortsatt høy sammenlignet med forventet lønnsvekst hos våre handelspartnere. Denne anslås å ligge på omlag 2 ½ prosent i år.

Sett i lys av en forventet prisstigning i år på ca 2 prosent, ligger lønnsveksten også høyt og innebærer nok et år med høy reallønnsvekst.

Dette innebærer at vi, til tross for en dempet lønnsvekst i år, fortsatt har en lønnsvekst som bidrar til ytterligere svekkelse av norsk konkurranseevne. Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg ledet av Steinar Holden som skal vurdere den norske lønnsveksten og lønnsdannelsen. Spekter, som er representert i utvalget med Lars Haukaas, vil arbeide aktivt for å dokumentere kreftene i den norske lønnsforhandlingsmodellen og hvordan de virker. Utvalget vil avgi sin rapport i desember og utvalgets rapport vil kunne bli en viktig premiss inn mot 2014 oppgjøret.

- Vi har store forhåpninger til utvalgets konklusjoner og forslag til tiltak, sier Bratten.