spekter.no>Statsbudsjettet: - Godt og ansvarlig, med rom for justering
Illustrasjon: regjeringen.no
Illustrasjon: regjeringen.no

- Ansvarlig oljepengebruk, tiltak som kan styrke tilgangen på arbeidskraft og økt satsing på infrastruktur og helse er positive nyheter i statsbudsjettet. Likevel er det rom for justeringer som den påtroppende regjeringen bør benytte, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Spekter antar den påtroppende regjeringen vil følge opp Sundvoldenerklæringen og justere budsjettet med blant annet med ytterligere tiltak for å sikre tilgangen på kompetent arbeidskraft og mer penger til drift og vedlikehold av jernbane.

Viktige tiltak for arbeidslivet

Spekter har merket seg at regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 og vil innføre to barnehageopptak i året. - Dette er tiltak som vil bidra til å styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet, som igjen er viktig for å øke tilgangen på mer arbeidskraft, fortsetter Bratten.

Bratten mener imidlertid det er en tankevekker at regjeringen selv velger å rette søkelyset mot enkelte svært små tiltak i arbeidslivspolitikken. - Det sier mye om hvordan regjeringen ser på arbeidslivspolitikken når den velger å fremheve at 12 millioner kroner er satt av til informasjonstiltak for nye i arbeidslivet og 4 millioner for å øke kunnskapen og oppfølgingen av kjemisk eksponering. Dette er ikke nødvendigvis uviktig, men de store utfordringene i norsk arbeidsliv løses ikke gjennom statlig informasjon til nyansatte, mener Bratten.

Regjeringen har i Nasjonalbudsjettet for 2014 avklart at bedrifter med privat AFP ordning ikke behøver å balanseføre forpliktelsen i sine regnskaper. - Det er gledelig at vi nå har fått gjennomslag for dette, uttaler Anne-Kari Bratten. Dette har vært en viktig sak for Spekter som har stor betydning for flere av våre medlemmer.

Bra å tilrettelegge for fagbrev

Regjeringen foreslår også å innføre rett til påbygning til generell studiekompetanse etter oppnådd fagbrev.

- Dette er et viktig tiltak som Spekter har vært opptatt av fordi det kan bidra til at flere velger å ta fagbrev. Etter endt fagbrev vil man nå få rett til å gå videre i utdanningssystemet. Dette er særlig viktig innenfor helse og oppvekstfagene, hvor andelen med fagbrev må økes i årene som kommer, uttaler Bratten.

Tidligere har Spekter og Fagforbundet tatt til orde for at det må bli enklere å få fagbrev.

Vedlikeholdet på jernbanen forsømmes fortsatt

 - Det er bra at det bevilges mer til jernbanen, men det er foruroligende at nesten hele økningen i jernbanebudsjettet går til nybygg. Det er et skår i gleden at verken Nasjonal transportplan eller Jernbaneverkets faglige råd om mer penger til drift og vedlikehold av jernbanenettet følges opp. Budsjettforslaget ligger mer enn 0,7 milliarder kroner lavere enn hva transportplanen forutsetter og ytterligere 1 milliard lavere enn de faglige anbefalingene. De siste årene har ras, signalfeil og stengte baner gjort at togene blir forsinket eller ikke kommer fram i det hele tatt, sier Bratten.

Stoltenberg-regjeringen foreslår at det skal investeres 10 milliarder kroner til utbygging av jernbane i 2014. Det er nesten én milliard kroner mer enn gjennomsittet i Nasjonal transportplan for 2014-2023. Men vedlikeholdet vil henge etter med hele 1,8 milliarder under snittet i samme periode, et snitt som er minimum av hva Jernbaneverket mener er nødvendig for å få orden på vedlikeholdet.

Bratten minner om at en velfungerende kollektivtrafikk er avgjørende for at folk skal komme seg på jobb og holde resten av samfunnet i drift. Befolkningsveksten i og rundt storbyene er økende, blant annet blir det 60 flere innbyggere i Oslo og Akershus hver dag som skal forflytte seg mellom hjem, jobb og fritidsaktivieter.

- Vi bruker stadig mer tid på reiseveien til og fra jobb. For å sikre tilgangen på arbeidskraft og hindre unødvendig deltidsarbeid, er det avgjørende at reisetiden ikke øker ytterligere, sier Bratten.

Les også Investering i samferdsel gir ikke stort press norsk økonomi 

Viktig å dempe lønnsveksten for å styrke konkurranseevnen

Regjeringen legger til grunn en lønnsvekst på 3,5 prosent neste år og en prisvekst på 1,6 prosent.

- Vi merker oss at regjeringen har et lavere lønnsvekstanslag enn det prognosemiljøene for tiden opererer med. Nå er det avgjørende at partene i inntektspolitikken viser vilje og evne til ansvarlighet når det gjelder lønnsdannelsen for å bedre konkurranseevnen for norske bedrifter, sier Bratten.

Spekter er representert i Holden III-utvalget som ser nærmere på lønnsdannelsen i Norge. Utvalget leverer sin innstilling i desember.

- Vi har store forhåpninger til utvalgets konklusjoner og forslag til tiltak, sier Bratten.

Rom for mer og bedre pasientbehandling

- Vi er også fornøyd med statsbudsjettets forslag til styrking av aktivitetsveksten i sykehusene og at det satses på IKT og forskning. Også investeringer i sykehusbygg gjøres lettere med de forslagene som ligger i statsbudsjettet, uttaler Bratten.