spekter.no>Kabotasje til besvær
Foto: Nettbuss
Foto: Nettbuss

Samferdselsdepartementet har nylig opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede utfordringene ved kabotasje slik at myndighetene og næringen kan få en felles forståelse av problematikken. Spekter er med i gruppen som også skal se på prioritering mellom utfordringene og hvilke tiltak som eventuelt kan gjøres.

Kabotasje er nasjonal transport mot vederlag som utføres i et annet land enn der transportøren er hjemmehørende. Gjennom EØS-avtalen har Norge implementert EUs midlertidige regelverk på området.

Gjeldende kabotasjeregelverk innebærer at en utenlandsk godstransportør kan utføre tre turer internt i Norge i løpet av sju dager etter lossing av en internasjonal last. For persontransportører, som turbussnæringen, må oppdraget være av midlertidig karakter. 

Etter EU-utvidelsen har det vært en kraftig økning i utenlandske transportører som utfører oppdrag internt i Norge. Historisk har norsk vegtransport vært strengt nasjonalt regulert og skjermet fra internasjonal konkurranse. Slik har det også vært i mange EU-land. EU har måttet balansere dette mot ønsket om et fritt marked, samtidig som man har argumentert med at mye tomkjøring er lite bærekraftig i et miljø- og ressurseffektivt perspektiv. EU-kommisjonens primære mål er derfor å ytterligere liberalisere markedet. Samtidig leter mange EU-land etter effektive mekanismer for å håndheve dagens regelverk og føre effektiv kontroll under det gjeldende regimet.

Blant Spekters medlemsvirksomheter er det særlig Posten og Netbuss som merker konsekvensene av at kabotasjetransport har økt i omfang de siste årene. Spekter har derfor etablert en nær kontakt med dem for å få innsikt i problemstillingene de opplever, og for å trekke veksler på deres erfaringer. Arbeidsgruppen er nå i en startfasen og første oppgave er å innhente fakta om gjeldende rett og hvordan denne etterleves. På vegne av Spekters medlemsvirksomheter vil vi være opptatt av at reglene må sikre like vilkår for alle i bransjen og at regelverket etterleves. Dette vil igjen blant annet kreve forsterket tilsyn og kontroll med transportører som utfører kabotasjekjøring. 

Samferdselsdepartementet har invitert representanter for næringen og aktuelle myndigheter til å delta i arbeidsgruppen som skal fremlegge sin rapport innen 1. mars 2014.

Arbeidsgruppens mandat er tredelt. For det første skal den gjøre rede for gjeldende rett på området og beskrive situasjonen i markedet. Videre skal gruppen komme med tilråding til mulige tiltak innenfor gjeldende regelverk som blant annet kan føre til bedre og mer effektiv kontroll av kabotasje. For det tredje skal arbeidsgruppen komme med anbefaling til mulige endringer i regelverket for kabotasje som kan danne grunnlag for det videre arbeidet med påvirkning av utviklingen av EØS-retten.

Tiltakene skal bli presentert i en offentlig rapport som skal inneholde:

  • En faktadel med beskrivelse av situasjonen i markedet og dagens regelverk 
  • Utfordringer i markedet og ved dagens regelverk
  • Anbefaling av mulige tiltak innenfor gjeldende regelverk, særlig med hensyn til bedre kontroll
  • Anbefaling av hvilke momenter som bør ligge til grunn for påvirkning av et eventuelt framtidig/revidert kabotasjeregelverk