spekter.no>Spekter i råd og utvalg

Visste du at Spekter sitter i en rekke råd og utvalg som er etablert innenfor det såkalte trepartssamarbeidet? Dessuten deltar vi i regelverksutvikling innenfor arbeidslivsområdet.

Arbeidslivspolitisk råd

Rådet består av partene i arbeidslivet, politiske myndigheter og arbeidsmarkedsmyndighetene. Rådet tar opp arbeidslivsproblemstillinger og innkalles med ujevne mellomrom. Spekters representant i rådet er prosjektdirektør Lars Haukaas.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmaterialet og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmaterial for spesielle inntektspolitiske spørsmål. Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør. Spekters representant i utvalget er sjeføkonom Stein Gjerding

Faglige råd for fag- og yrkesopplæringen

Spekter er medlem i Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) og fem relevante faglige råd. Kompetanse på videregående nivå er viktig for en stor del av Spekters medlemsvirksomhetene. Dette er bakgrunn for Spekters engasjement i utvikling av fag- og yrkesopplæringen. Spesialrådgiver Kari Hoff Okstad er Spekters representant i SRY. Spekters representanter i de faglige rådene har til daglig sitt virke i en av Spekters medlemsvirksomheter. De inviteres til nettverksmøter med Spekter tre til fire ganger i året, for å drøfte egen rolle i rådet og ellers felles utfordringer.  

Lise Fjeld ved Oslo Nye Teater er medlem av Faglig råd for Design og håndverk. Solveig Skogs fra Norges Bondelag er medlem av Faglig råd for naturbruk. Rolf Næss fra Relacom AS er medlem i Faglig råd for elektro. Svein Arne Bergh fra Nettbuss er medlem av Faglig råd for service og samferdsel, og Olav Østebø fra Helse Stavanger HF  - Stavanger Universitetssjukehus er medlem av Faglig råd for helse og oppvekstfag. 

Hospeem

HOSPEEM er en europeisk arbeidsgiverorganisasjon innen sykehussektoren. Den er sammen med arbeidstakerorganisasjonen EPSU godkjent av EU som Social partner. Spekters representant i HOSPEEM er Bjørn Henriksen

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)

Næringslivets Sikkerhetsråd er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet. Dette gjøres gjennom et formalisert og aktivt nettverk mot politi og offentlige sikkerhetsmyndigheter, og mot næringslivet.Spekter er sammen med de andre store arbeidsgiverorganisasjonene en av stifterne av NSR. Direktør Tore Eugen Kvalheim er Spekters representant i styret.

Senter for seniorpolitikk (SSP)

SSP er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet. Direktør Arild Bryde i Spekter er varamedlem til styret i SSP for perioden 2012-2013.

Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO)

Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) er en frivillig sammenslutning av sentrale aktører innen helse- og oppvekstfagene. Målet er samhandling mellom tilbydere av fagskoleutdanning i helse- og sosialfag og arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner for å utvikle, beholde og synliggjøre en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag. Spekter er representert i utvalget ved spesialrådgiver Trond Bergene.

Banklovkommisjonen

Ansvaret for arbeidet med pensjonslovene er lagt til Banklovkommisjonen. Kommisjonen er utvidet med bl.a representanter fra arbeidslivets parter i disse prosessene. Disse medlemmene deltar også i en arbeidsgruppe som har ansvaret for det forberedende arbeidet mellom møtene i kommisjonen. Spekters representant i Banklovkommisjonen og i den forberedende arbeidsgruppen er juridisk direktør Kristin Juliussen.

Yrkesopplæringsnemder

Spekter er representert i yrkesopplæringsnemndene i Oslo og Aust-Agder. Nemndenes hovedoppgave er å forvalte fagopplæring i arbeidslivet etter opplæringsloven. Sentrale oppgaver er blant annet å føre tilsyn med lærlinger, slik at opplæringen er i henhold til læreplanen for faget. Andre oppgaver er å godkjenne lærebedrifter, formidle søkere til læreplasser og godkjenne lærekontrakter. Avdelingen utbetaler tilskudd til lærebedrifter, administrerer fag- og svenneprøver og utsteder fag- og svennebrev.
Spekters representant i Yrkesopplæringsnemnda i Oslo er Solveig Ragnhild Tørstad fra Vestre Viken HF. Spekters representant i Yrkesopplæringsnemnda i Aust Agder er Gudrun Thomassen fra Sykehuset Sørlandet HF.

Holden III-utvalget

Regjeringen oppnevnte den 14. desember 2012 et offentlig utvalg som skal se på lønnsdannelsen. Utvalget samler blant annet eksperter fra organisasjonene i arbeidslivet og skal ledes av professor Steinar Holden. Utvalget skal se på erfaringer med lønnsdannelsen gjennom de 12 årene som er gått siden handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepolitikken ble innført. Utvalget skal også drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen framover. Prosjektdirektør Lars Haukaas fra Spekter er oppnevnt i utvalget som skal avlevere sin rapport innen 15. desember 2013.

Jernbanealliansen

Spekter inngår i Jernbanealliansen, sammen med bransjeorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, miljø- og trafikksikkerhetsorganisasjoner. Jernbanealliansens mål er å sette jernbanen i Norge i stand til å spille en langt større rolle enn i dag som miljøvennlig og sikker transportør av både passasjerer og gods. Spesialrådgiver Mekonnen Germiso fra Spekter er styremedlem i alliansen.

Arbeidsgruppe om kabotasje

Samferdselsdepartementet har invitert representanter for næringen og aktuelle myndigheter til å delta i arbeidsgruppen som skal fremlegge sin rapport innen 1. mars 2014. Tore Eugen Kvalheim representerer Spekter i utvalget. 

Arbeidsgruppens mandat er tredelt. For det første skal den gjøre rede for gjeldende rett på området og beskrive situasjonen i markedet. Videre skal gruppen komme med tilråding til mulige tiltak innenfor gjeldende regelverk som blant annet kan føre til bedre og mer effektiv kontroll av kabotasje. For det tredje skal arbeidsgruppen komme med anbefaling til mulige endringer i regelverket for kabotasje som kan danne grunnlag for det videre arbeidet med påvirkning av utviklingen av EØS-retten.

Rådet for Arbeidstilsynet

Rådet for Arbeidstilsynet ble etablert etter at styret for Arbeidstilsynet ble nedlagt mars 2003. Rådet er et rådgivende organ for Arbeidstilsynet med fire års funksjonstid. Rådet ledes av direktøren for Arbeidstilsynet. Rådet for Arbeidstilsynet skal sikre dialog mellom arbeidstilsynet som myndighetsutøver og partene i arbeidslivet som representanter for virksomheter og arbeidstakere. Gjennom deltagelse i rådet er det blant annet anledning for Spekter å gi innspill og kommentarer til arbeidstilsynets arbeid basert på erfaringer fra våre medlemsvirksomheter. Spekters representant i rådet er fagsjef Olav Kvam. 

Oppfølgingsgruppen for Inkluderende Arbeidsliv

Oppfølgingsgruppen for intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble etablert i forlengelsen av inngåelsen av avtalen 2001. Deltagere i oppfølgingsgruppen er partene i arbeidslivet og representanter fra myndighetene. Hensikten med oppfølgingssgruppen er å følge opp intensjonsavtalen og bidra til at målene i avtalen nås på en best mulig måte. Spekters representant er fagsjef Olav Kvam.

Som en undergruppe til denne er det etablert en faggruppe som bl.a. driver med statistikk, forskning og fremskrivinger. I faggruppen sitter Spekters spesialrådgiver Trond Bergene

CEEP

CEEP er en europeisk arbeidsgiverorganisasjon for offentlige og private virksomheter som yter offentlige tjenester.  Spekters representant i CEEP er spesialrådgiver Bjørn Henriksen. Spesialrådgiver Mekonnen Gerismo representerer Spekter i CEEP Transport Task Force. 

Pensjonsordningen for apotekvirksomheter

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er en lovfestet pensjonsordning for ansatte ved apotek. I tillegg er noen arbeidstakere innenfor farmasifaget tilknyttet ordningen. Statens pensjonskasse administrerer ordningen. Sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter er styremedlem i ordningen.

Fellesordningen for AFP i privat sektor 

Fellesordningen for AFP er en felles ordning for ny AFP i privat sektor. Fellesordningen krever inn premier for AFP fra bedriftene som er tilsluttet ordningen og behandler søknader fra arbeidstakere om AFP. Sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter er styremedlem i ordningen.

Sikringsordningen for offentlig tjenestepensjon

Overføringsavtalens Sikringsordning (Sikringsordningen) ble opprettet ved avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter (Overføringsavtalen) mellom Statens Pensjonskasse og andre leverandører av offentlig tjenestepensjon. Overføringsavtalens Sikringsordning skal bidra til å sikre pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgivere som opphører ved konkurs/akkord eller ved annet opphør, eller som ikke betaler premie ved forfall, så langt det er midler i Sikringsordningen. Sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter er styremedlem i ordningen.

Den norske ILO komiteen 

ILO - International Labour Organisation - ble opprettet i 1949 av FN. ILO skal fremme sosial rettferdighet og arbeider- og menneskerettigheter gjennom internasjonale konvensjoner om blant annet arbeidsrett og arbeidervern. ILO er en av FNs fire pilarer og er det eneste trepartssammensatte organet i FN. Den norske ILO-komiteen er sammensatt av representanter fra myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Komiteens viktigste oppgave er å drøfte saker som følger av Norges medlemskap i ILO. Sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter er styremedlem i ordningen.

Pensjonsordningen for sykepleiere 

De fleste sykepleiere har rett og plikt til medlemskap i Pensjonsordningen for sykepleiere som administreres av KLP. Spekters juridiske direktør Kristin Juliussen er styremedlem i pensjonsordningen for sykepleiere.

Arbeidstilsynets Regelverksforum

I forbindelse med Arbeidstilsynets regelforenklingsarbeid knyttet til forskriftene på HMS-området ble Regelverksforum etablert. Partene i arbeidslivet deltok sammen med Direktoratet for Arbeidstilsynet i arbeidet med å samle og bearbeide gjeldende regelverk med sikte på en enklere og mer helhetlig struktur. Erfaringene fra dette arbeidet resulterte i at både Arbeidstilsynet og partene konkluderte med at samarbeidet burde videreføres som et permanent trepartsforum. Spekter er representert ved advokat Elin Ødegård.

Partssammensatt utvalg for samarbeid, integrering og kompetanse

Det partssammensatte utvalget skal bidra til økt felles forståelse om utfordringer og muligheter knyttet til kompetanse, utvikling av samarbeidskultur i virksomhetene og rekruttering og integrering i arbeidslivet.

Utvalget består ar representanter fra LO Stat, YS, Unio, Akademikerne, SAN og Spekter. I tillegg deltar representanter for ledelsen i tre av Spekters medlemsvirksomheter. Spesialrådgiver Kari Saastad i Spekter leder utvalget. 

Samspillsrådet 

Rådet er nedsatt for å følge helheten i oppfølgingen av Stortingsmelding 13 (2011-2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis. Meldingen danner grunnlag for å nå målet om å sikre at utdanning og forskning framskaffer den kunnskap og kompetanse som helse- og velferdstjenestene trenger. Spesialrådgiver Trond Bergene er Spekters representant i rådet.