spekter.no>Regjeringens tilleggsproposisjon: Ansvarlig budsjett og viktige signaler om arbeidslivspolitikken

-Spekter er tilfreds med at regjeringen i tilleggsproposisjonen viderefører en ansvarlig økonomisk politikk. Det sa Spektersjef Anne-Kari Bratten i møtet med regjeringens kontaktutvalg i forbindelse med fremleggelse av tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014.

- For våre medlemmer er det viktig at bruken av oljepenger vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur samt vekstfremmende skattelettelser, sa Bratten

Viktig med trepartssamarbeid

Bratten poengterte også at Spekter er fornøyd med at regjeringen vil prioritere trepartssamarbeidet.

- Det er viktig at vi sammen diskuterer hvordan vi kan utforme arbeidslivspolitikken for å sikre økonomisk verdiskapning slik at vi også for de kommende generasjoner kan ha et samfunn med universelle velferdsgoder, sa Bratten.

Hun viste til at Norges rikdom ikke ligger på havbunnen eller er plassert i pensjonsfond utland. Den virkelige rikdommen er verdien av arbeidskraften – eller det Spekter har kalt "Arbeidskraftfond innland". Dette er beregnet til å være ca syv  ganger mer enn de oljepengene vi kan bruke over statsbudsjettet i dag og i fremtiden.

Ser frem til arbeidstidsutvalg

- For Spekter er viktig at vi i god trepartsånd har en konstruktiv og faktabasert debatt om hvordan arbeidskraftsrikdommen vår best kan forvaltes og hvordan mer arbeidskraft kan utløses. Derfor er det positivt at regjeringen har varslet at det skal nedsettes et arbeidstidsutvalg etter modell fra skift/turnusutvalget for å utrede hvordan arbeidskraften best mulig kan tas i bruk i de kommende tiårene, sa Bratten.

Bratten påpekte at den senere tids diskusjoner om hvordan de virksomheter som driver velferdsproduksjon kan få forsvarlige arbeidstidsordninger tilpasset virksomhetenes driftsbehov, tydelig viser hvor viktig det er at dette utvalget kommer raskt i gang. 

- Diskusjoner om arbeidstid vekker sterkt engasjement. Derfor er det viktig at det kommende arbeidstidsutvalget bidrar til en fakta- og løsningsbasert tilnærming til problemstillingen, sa Bratten.

Forventninger til Holden-utvalget

Som regjeringen selv slår fast i tilleggsproposisjonen, er det høy risiko for at vi kan få en lønnsvekst også i 2014 som ikke bidrar til å styrke norsk konkurranseevne. 

- Spekter har merket seg at regjeringen også viser til det pågående arbeidet i Holdenutvalget. Vi håper at utvalget kommer med omforente anbefalinger og konklusjoner. Vi har også merket oss at regjeringen vil nedsette en egen produktivitetskommisjon. Spekter håper det vil bidra til å tydeliggjøre sammenhengen mellom lønnsvekst  og produktivitetsutvikling, sa Bratten.

Vedlikeholdsetterslep på jernbanen

Det er et betydelig etterslep i vedlikehold på jernbanen i Norge. Regjeringens forslag om en økt ramme på 100 millioner kroner til drift og vedlikehold av en jernbane som sliter med regularitet og stengte linjer, er skuffende lite.  Jernbanen i Norge har en troverdighetsutfordring i forhold til sine brukere. Dette kan i stor grad kan henføres til en gammel og nedslitt infrastruktur som sårt trenger oppgradering i stort omfang.  For godstransportørene er situasjonen i særdeleshet urovekkende, hvor en daglig taper i konkurranse med vegtransport, i grell kontrast mot gjeldende nasjonale ambisjoner, mente Bratten.

Faglige råd fra Jernbaneverket anbefaler frem mot 2024 et nivå på bevilgninger til drift og vedlikehold som er ca to milliarder kroner høyere enn hva den rødgrønne regjeringen nylig foreslo for 2014. At regjeringen nå foreslår å dekke inn kun 100 millioner kroner  av dette gapet, innebærer knapt noen bedring.  

Folk må kunne komme seg på jobb

- Samferdselspolitikk og arbeidslivspolitikk henger også sammen. I 1980 brukte vi 52 minutter pr dag på å komme oss til og fra jobb. I 2010 brukte vi 61 minutter på arbeidsveien, altså over en time. Over halvparten av befolkningen sier de ville jobbet mer om reisetiden hadde vært kortere, sa Bratten.

Bra å fjerne skatteklasse 2, men det trengs to barnehageopptak i året

Spekter mener det er positivt at regjeringen viderefører forslaget om å fjerne skatteklasse 2. Dette er et tiltak som vil bidra til å styrke kvinners tiknytning til arbeidslivet, noe som igjen er viktig for å øke tilgangen på arbeidskraft.

- Vi har på den annen side merket oss at regjeringen ikke viderefører forslaget om to barnehageopptak i året. Dette er fra et arbeidslivsperspektiv ikke heldig. Barnehageutbyggingen de siste ti årene har ført til at kvinner med små barn jobber mindre deltid enn de gjorde før. Faktisk har deltidandelen sunket fra 45% til 36 %.Det er derfor ikke tvil om at barnehager er viktig for å mobilisere kvinnelig arbeidskraft, sa Bratten.

Hun slo imidlertid fast at Spekters hovedinntrykk er at regjeringen gir mange og riktige signaler av betydning for mobilisering av arbeidskraft og styrking av konkurranseevnen.