spekter.no>Vanskelig for Jernbaneverkets leverandører
Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Jernbaneverket er omtrent den eneste kjøperen av spesialisert jernbane-vedlikehold i Norge. Siden de er en uforutsigbar kjøper, skusler de bort mulighetene til å skape et godt marked. Dermed sliter leverandørene.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger sa til NRK Dagsrevyen den 10. juni at de jobber med å bli bedre, og tar kritikk på at de har vært for lite forutsigbare og gitt for få signaler. 

Markedet må fungere

Skal vi få tatt igjen vedlikeholdsetterslepet på jernbanen, trenger man et fungerende marked for vedlikehold. Jernbanevedlikehold er svært spesialisert. Det kreves spesialkompetanse og egne sikkerhetssertifikat som hyppig må fornyes. Maskinparken er enda mer spesialisert, og maskinene er til dels store og kostbare. Alle disse spesialiserte leverandørene er prisgitt at den ene store kunden i Norge, det vil si Jernbaneverket, kjøper inn jevne og forutsigbare mengder vedlikeholdstjenester, slik at de har jobber å konkurrere om.

Uforutsigbart

Men markedet fungerer ikke per nå, og har ikke gjort det de siste årene. Det totale vedlikeholdsvolumet varierer for mye fra år til år. I tillegg varierer fordelingen mellom ulike typer vedlikehold, slik at usikkerheten for den enkelte leverandør er enda større enn totalbudsjettet skulle tilsi. Samtidig gis det til dels svært korte tidsfrister fra informasjon kommer ut til anbud skal være inne og jobbene igangsettes. I sum blir forutsigbarheten for liten, risikoen for stor, og lønnsomheten for dårlig med de prisene som leverandørene så langt har tatt for jobbene. Mange av selskapene har måttet permittere eller si opp folk. Enkelte har lagt ned virksomheten i Norge.

Mer for pengene

Departementet svarer at det er planlagt mer penger til vedlikehold i Nasjonal transportplan for årene som kommer. Det er åpenbart at det trengs mer penger. Spørsmålet er om Jernbaneverket får så mye vedlikehold ut av pengene som det kunne fått om det var en mer forutsigbar innkjøper. Leverandørene har erfart at det er risikabelt å satse på Jernbaneverket som kunde, og de har mistet mange flinke medarbeidere i prosessen. Det haster med løsninger som bygger opp igjen tilliten hos leverandørene. Hvis ikke, kan prisene bli merkbart høyere når tilbud skal leveres inn i kommende anbudsrunder, og budsjettmidlene vil dessverre ikke rekke så langt som de burde.