spekter.no>Opposisjonen samlet bak NTP-forslag
Regjeringens NTP-illustrasjon
Regjeringens NTP-illustrasjon

Stortingets behandling av Nasjonal transportplan medførte få endringer. Den viktigste justeringen er tidligere byggestart på Ringeriksbanen. Samtidig er det verdt å merke seg at FrP, Høyre, KrF og Venstre er enige om mer enn dobbelt så mange forslag som de var for fire år siden, da forrige NTP ble behandlet.

Nasjonal transportplan ble vedtatt av Stortinget den 11.juni. Totalt fremmet opposisjonspartiene 88 forslag og stod samlet bak 27 av disse. Vi har foretatt en gjennomgang av Stortingets innstilling og sett særlig på hvilke endringer vi kan forvente ved et regjeringsskifte. 

Raskere gjennomføring

Regjeringspartiene konsentrerte seg ikke overraskende om å uttrykke tilfredshet med den framlagte stortingsmeldingen – der hovedtrekkene er kjent. Det bekreftes fra alle partier at Avinor vil bli tilført midler for å kunne gjennomføre investeringer i nye lufthavner på Helgeland (Mo i Rana) og i Hammerfest, noe det var kommet signaler om i stortingsmeldingen. Regjeringspartiene ber i en merknad om at bygging av Ringeriksbanen starter så tidlig som mulig i neste seksårsperiode. Høyre og KrF vil ha cirka samme oppstarttidspunkt, statlig reguleringsplan og vil organisere utbyggingen som et OPS-prosjekt. Opposisjonens merknader forteller generelt hva vi kan vente oss ved et eventuelt regjeringsskifte, men inneholder også noen uenigheter.  

Fristilling av Vegvesenet og Jernbaneverket

Opposisjonen vil at Statens vegvesen og Jernbaneverket skal fristilles som statlig AS eller som statsforetak. De nye selskapene skal i større grad rendyrke bestillerrollen, og utbygging, drift og vedlikehold skal være mindre detaljstyrt fra politikerne. 

OPS

Høyre og KrF er enige om prosjektorganisering med OPS for 15 større vegutbygginger og to jernbaneprosjekt (Alnabruterminalen og Ringeriksbanen). Statlige lån, garantier m.m. skal vurderes for å redusere finansieringskostnadene. Høyre og KrF mener også at InterCity, Jærbanen og Ofotbanen bør kunne prosjektorganiseres med alternativ finansiering og/eller låneopptak, men sier ikke eksplisitt at disse skal være OPS-prosjekter. FrP ber om utredning av OPS basert på statlig fullfinansiering, mens regjeringspartiene argumenterer sterkt mot OPS.

Knutepunktsutvikling

Det synes å være enighet i transportkomiteen om intensivert fortetting rundt kollektivknutepunkt, særlig i InterCity-triangelet, og tettere samarbeid mellom forvaltningsnivåene om kollektivbasert arealplanlegging.

Mer konkurranse

Opposisjonen vil ha konkurranse om persontransport med tog og tårntjenestene ved norske flyplasser. I tillegg vil den åpne for mer trafikk på private Moss lufthavn, Rygge.

Planleggingsrutiner og samfunnsøkonomiske beregninger

Samtlige partier vil ha kortere planleggingstid, blant annet ved hjelp av større prosjekter og bedre samordning av statlige innsigelser. Opposisjonen vil ha en egen nasjonal motorvegplan. Alle partiene vil ha forbedrede samfunnsøkonomiske beregningsmetoder. Det refereres hyppig til Hagen-utvalget (NOU 2012:16) og andre tiltak som skal få fram mer av lønnsomheten. Hagen-utvalgets anbefalinger er blant annet realprisjustering av verdien av spart tid og et statistisk liv i takt med forventet økning i BNP pr. innbygger, økt analyseperiode fra 25 til 40 år og en diskonteringsrente på fire prosent i den perioden. For prosjekt med lang levetid/lang analyseperiode trappes diskonteringsrenten ned til tre prosent og to prosent etter henholdsvis 40 og 75 år. Det anbefales også å bruke nytten istedenfor regnskapsverdier til å beregne restverdien etter analyseperiodens utløp, og det anbefales tilleggsberegninger av ringvirkninger – eksempelvis av utvidede bo- og arbeidsmarkedsregioner. De fleste av anbefalingene kan gi økt beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet – spesielt for tung/lengevarende og høyt trafikkert infrastruktur.

Opposisjonen vil ha infrastrukturfond

Høyre og KrF vil ha et fond på 50 milliarder. Høyre vil at avkastningen spesifikt skal gå til vedlikehold av veg og jernbane. FrP vil ha et fond på 500 milliarder, der 75 prosent av avkastningen skal gå til samfunnsøkonomisk lønnsomme vegprosjekt og 25 prosent til tilsvarende jernbaneprosjekt. Opposisjonen kritiserer forøvrig at vedlikeholdsetterslepet er for stort og at regjeringen bruker for lang tid på å ta det igjen. Samtidig kritiserer Høyre og FrP regjeringen for å bruke for liten del av midlene til nyinvesteringer.

Opposisjonen er samlet om disse sakene:

Opposisjonen tilrådde at følgende tiltak gjøres:

 • Bruke en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond – Utland til samferdselsinvesteringer
 • Implementere hovedanbefalingene fra NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser
 • Styrke konkurranseevnen for godstransport på jernbane, inkludert forsering av kryssingsspor
 • Fritt antall flybevegelser og utvidet åpningstid for fly ved Moss lufthavn, Rygge
 • Konkurranseutsette tårntjenestene ved norske flyplasser
 • Muliggjøre videreforsendelse av bagasje til sluttdestinasjoner der tollbehandling er tilgjengelig på flyplassen
 • Inkludere ekspressbåt i belønningsordning og bymiljøpakker for de fire største byområdene
 • Åpne for konkurranse om persontransport med tog
 • Styrke satsingen på jernbanefaglig utdanning, blant annet gjennom å gjøre den mer uavhengig av Jernbaneverket
 • 80 døgnhvileplasser (for tungtransport) gjennom OPS, spesielt v/bygging av ny veg.
 • Konkurransenøytral eierstruktur av alle offentlige godsterminaler
 • Sikring av vegulykkespunkt og – strekninger med høy risiko
 • Redusere bruk av salt på norske veger
 • Opprettholde nattfergetilbudet på strekningen Volda-Folkestad
 • Samhandlingsprogram for å styrke konkurranseevnen til sjøtransporten
 • Reduserte losavgifter og –gebyrer og færre losinger gjennom økt bruk av farledsbevis

Opposisjonen tilrådde at følgende planer lages:

 • Nasjonal motorvegplan
 • Forpliktende plan for konvertering av jernbanens signalsystem til europeisk standard (ERTMS)
 • Nordisk transportplan

Opposisjonen tilrådde at følgende legges fram for Stortinget:

 • En modell for statlig låneordning for samferdselsformål
 • Nasjonalt prosjekt for å utvikle transportknutepunkt (person og gods)
 • Utredning av tog med to etasjer for å øke kapasiteten
 • Statusrapport for universell utforming på alle transportområder
 • Utredning av kjørevegsavgiften på jernbanen. Mål: En nøytral infrastruktur med et mangfold av tilbydere
 • Utredning av motorsyklenes rolle i norsk samferdsel
 • Mulighetsstudie for økt sjøbasert kollektivtransport