spekter.no>-Kan ikke hugge tariffavtaler i stein

- Det er betenkelig når uorganiserte virksomheter ikke ønsker tariffavtaler fordi de er redde for å pådra seg forpliktelser som er hugget i stein og som ikke kan endres i takt med samfunnsutviklingen. Det sa Spektersjef Anne-Kari Bratten under møtet i regjeringens kontaktutvalg 10. februar.

Bratten uttrykte et håp om at vi i dette oppgjøret skal få til gode, konstruktive og tillitsfulle prosesser som gjør at vi kan diskutere nødvendige endringer i tariffavtalene. Forslag til endringer fra arbeidsgivers side må ikke oppfattes som angrep på opparbeidede rettigheter.  Det kan faktisk være endringer som må til for at virksomhetene, som i Spekters tilfelle, kan levere de tjenestene til befolkningen som politikerne ønsker, enten det nå er åpningstider på Vinmonopolet eller åpningstider i sykehusene. 

Også når det gjelder arbeidstid kan de endringene som arbeidsgiver foreslår, bidra til å sikre at deltidsarbeidende kvinner kan jobbe mer og dermed få økt økonomisk selvstendighet.

Høy tariffavtaledekning bidrar til at vi kan få til den samordningen og koordineringen som Holdenutvalg etter Holdenutvalg har påvist er viktig. Det er derfor gledelig at tariffavtaledekningen i Spekter er nær 100 prosent, understreket Bratten i kontaktutvalget.

Viktige anbefalinger fra Holdenutvalget

Bratten pekte videre på at partene gjennom Holdenutvalget har samlet seg om viktige anbefalinger for inntektspolitikken. Hun sa at Spekter vil bidra til at lønnsoppgjøret gjennomføres slik at økt vekstkraft kan bli en realitet, men understreket at flere må være sitt ansvar bevisst.

Bratten oppfordret spesielt partene i frontfaget til å kommunisere en tydelig og troverdig ramme fra sine forhandlinger, og la til grunn at arbeidet Det tekniske beregningsutvalget (TBU) skal gjøre blir viktig. Hun fastslo også at partene i staten må følge opp rammen fra frontfaget, slik et samlet Holdenutvalg har lagt opp til. Dette er avgjørende siden staten er ”frontfag” for offentlig sektor. 

Lønnsvekst og produktivitetsvekst må henge sammen

Holdenutvalget pekte på at det er viktig med en sammenheng mellom lønnsvekst og produktivitetsvekst.  Bratten mente denne erkjennelsen må frem også i offentlig sektor, og at man i større grad enn i dag må finne måter å diskutere dette på i oppgjørene fremover.  Hun slo fast at selv om det kan være krevende å diskutere produktivitet i offentlig sektor, har det skjedd store produktivitetsforbedringer også der de siste årene. 

Alle venter på alle i pensjonsspørsmålet

Spektersjefen minnet også på at det er avgjørende å få i gang diskusjonen om offentlig tjenestepensjon igjen. Mange av Spekters medlemsvirksomheter tynges av mangelen på forutsigbarhet knyttet til de offentlige ytelsesordningene. Ordningene er heller ikke godt egnet til å sikre mobilitet mellom privat og offentlig sektor eller styrke arbeidslinjen ytterligere.