spekter.no>Kunder og passasjerer må være førsteprioritet
Anne-Kari Bratten
Anne-Kari Bratten

- Jernbaneverket må prioritere tiltak som forbedrer hverdagen for flest mulig kunder. Passasjerene må komme seg på jobb enkelt og raskt, og kundene må kunne stole på at godset de sender via jernbanen kommer frem i rett tid, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2023 er ute til høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil løse oppdraget som ligger i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Spekter er tilfreds med hovedlinjene i handlingsprogrammet. Det er bra at man legger opp til en stødig framdrift for InterCity-triangelet, med bygging innenfra og ut og ferdigstilling innen 2030. Den kraftige befolknings- og trafikkveksten i og rundt de store byene gjør det samtidig viktig å øke kapasiteten på eksisterende baner ved hjelp av lengre plattformer og økt kapasitet for parkering av tog.

Bratten mener imidlertid at kundenes og markedets behov med fordel kunne vært løftet tydeligere frem i målsetningene.

- Innsatsen for jernbanen gir liten mening hvis man ikke lykkes med å tilfredsstille kundenes behov. Passasjerenes og godskundenes behov må løftes opp til å være hovedmålet, og så må de andre målene i Jernbaneverkets strategiarbeid utledes fra dette, sier Bratten.

I Jernbaneverkets strategiarbeid er det å ”tilfredsstille kundenes og markedets behov” satt som ett av åtte ulike innsatsområder, et stykke ned på listen.

Behøver høyt og jevnt vedlikeholdsnivå

Programmet svarer dessverre bare delvis på de store utfordringene jernbanen har med  person- og godstrafikken. Særlig gjelder dette vedlikeholdsbehovet, som er sterkt underfinansiert i perioden 2014-2017. Spekter mener vedlikeholdsinnsatsen raskt må økes til det faglig anbefalte nivået, og deretter opprettholdes i årene som kommer.

- Pengene som brukes på jernbanen må komme trafikken til gode så raskt som mulig. For godstrafikken er det helt avgjørende med målrettet vedlikehold og fornyelser som gjør at togene går som de skal. Det er viktig for kundenes tillit, sier Anne-Kari Bratten.

Byggherrerollen: Bra innen nybygg, men ikke innen vedlikehold

Spekter er positive til at Jernbaneverket vil drive mindre detaljstyring, og gi mer av ansvaret for å finne gode løsninger til entreprenørene. Det er likevel beklagelig at Jernbaneverket ikke har en klar leverandørstrategi innen drift og vedlikehold – verken med hensyn til omfang eller rolle overfor leverandørmarkedet.

- Det er viktig at Jernbaneverket forbedrer sin leverandørstrategi innen drift og vedlikehold. Det er nødvendig for at man skal oppnå de ambisiøse målene i Nasjonal transportplan, både hva gjelder gjennomføring av vedlikeholdet og effektivisering av kostnadene, sier Bratten.

Last ned Spekters høringssvar her