Temaoversikt

Viser 1501 - 1520 av 1846 treff
Sorter etter Alfabetet eller Dato

Divisor

Publisert: 14.01.2013 kl 15:00

Delt dagsverk

Publisert: 14.01.2013 kl 14:59

Dispensasjon

Publisert: 14.01.2013 kl 14:59

Delingstall

Publisert: 14.01.2013 kl 14:58

Datolønnsvekst (se lønnsvekst, dato)

Publisert: 14.01.2013 kl 14:57

Dagsing

Publisert: 14.01.2013 kl 14:56

Dagpenger under permittering

Publisert: 14.01.2013 kl 14:56

Bruttogaranti

Publisert: 14.01.2013 kl 14:53

Blokade

Publisert: 14.01.2013 kl 14:47

Boikott

Publisert: 14.01.2013 kl 14:47

Betinget permitteringsvarsel (se permitteringsvarsel, betinget)

Publisert: 14.01.2013 kl 14:46

B-del (se overenskomst)

Publisert: 14.01.2013 kl 14:45

Avtalefestet pensjon

Publisert: 14.01.2013 kl 14:43

Arbeidstvist

Publisert: 14.01.2013 kl 14:38

Arbeidstvistloven

Publisert: 14.01.2013 kl 14:38

Arbeidstid, fleksibel

Publisert: 14.01.2013 kl 14:29

Vedtektsendringer og oppløsning

§ 8-1 (Vedtektsendringer) 

Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer. 

§ 8-2 (Oppløsning) 

Generalforsamlingen treffer vedtak om oppløsning av foreningen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer. Forslag om oppløsning må være meldt skriftlig til medlemmene senest to måneder før generalforsamlingen.

Ved oppløsning skal f...

Publisert: 14.01.2013 kl 14:27

Arbeidstid

Publisert: 14.01.2013 kl 14:25

Medlemsavgift og konfliktfond

§ 7-1 (Medlemsavgift)

Medlemmene betaler en medlemsavgift til foreningen som fastsettes forskuddsvis av generalforsamlingen for ett år av gangen.

Medlemsavgiften fastsettes i promille av medlemmenes utbetalte arbeidslønn året forut for avgiftsåret. Medlemsavgiften kan ikke settes høyere enn 3 promille av et medlems utbetalte arbeidslønn. Generalforsamlingen kan fastsette en minstekontingent uavhengig av begrensningen i annet punktum. Generalforsamlingen kan også fastsette en særlig m...

Publisert: 14.01.2013 kl 14:24

Bestemmelser om kollektive avtaler med arbeidstakernes organisasjoner og konflikter

§ 6-1 (Forhandlinger om kollektive avtaler med arbeidstakernes organisasjoner) 

Arbeidsgiverforeningen Spekter skal på vegne av de medlemmer som deltar i forhandlingsfellesskapet føre forhandlinger med arbeidstakernes organisasjoner om kollektive avtaler som nevnt i arbeidstvistlovens § 1 nr.8.  Arbeidsgiverforeningen Spekter kan overlate til medlemmene å føre deler av forhandlingene.

Styret vedtar retningslinjer for forhandlinger om hovedavtale og overenskomst.  Før s...

Publisert: 14.01.2013 kl 14:22