spekter.no>Ord og uttrykk>Varsel om plassfratredelse

Varsel om hvilke av de arbeidstakere en arbeidsoppsigelse omfatter som deltar i streik eller blir gjenstand for lockout.

Arbeidsoppsigelsen vil ikke inneholde opplysninger om hvilke arbeidstakere konflikten vil omfatte. Dette skal motparten informeres om seneste fire dager før arbeidskampen iverksettes, og seneste når det fremmes krav om avslutning av meglingen.

Det er ved denne anledning mulig å redusere det antall arbeidstakere som tas ut i konflikt. Varselet om plassfratredelse kan ikke omfatte arbeidstakere som det ikke er gitt arbeidsoppsigelse for. Ønskes en utvidelse, må det gis ny arbeidsoppsigelse.