spekter.no>Ord og uttrykk>Ufravikelighetsprinsippet

Regler som dels er lovfestet og dels utviklet gjennom rettspraksis som begrenser tariffbundet arbeidsgivers adgang til å inngå motstridende avtaler.

Det lovfestede ufravikelighetsprinsipp fremgår av arbeidstvistlovens § 6, og innebærer at i en arbeidsavtale mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver som begge er tariffbundet, er ugyldig på de punkter den strider mot den tariffavtale partene er bundet av.

Det ulovfestede ufravikelighetsprinsipp er utviklet for å motvirke at spørsmålet om medlemsskap i fagforening skal bli en faktor i konkurransen om arbeid.