spekter.no>Ord og uttrykk>Tvungen lønnsnemnd

Vedtak om at en interessetvist som ikke lar seg løse i megling skal avgjøres av Rikslønnsnemnda. Lovgivningen gir ikke generell adgang til å pålegge tvungen lønnsnemnd. Det blir derfor vedtatt en lov om dette for hver enkelt tvist. Det er vanlig at loven også forbyr den varslede eller påbegynte arbeidsstans Når Stortinget ikke er samlet, for eksempel i Stortingets sommerferie, har vedtak om å løse en tvist ved tvungen lønnsnemnd vært truffet ved provisorisk anordning.

Tvungen lønnsnemnd har i perioder vært hyppig brukt. Dette har ført til kritikk fra enkelte internasjonale organisasjoner som mener en slik praksis undergraver organisasjonsfrihet og forhandlingsfrihet.