spekter.no>Ord og uttrykk>Tjenestetvistloven

Lov av 18. juli 1958 som regulerer forhandlingsrett og behandling av rettstvister og interessetvister mellom staten og de statsansattes organisasjoner. Utenfor statssektoren, herunder i Spekter-området, gjelder arbeidstvistloven som regulerer langt på vei de samme emner.