spekter.no>Ord og uttrykk>Tillitsvalgt

Arbeidstakere som er valgt til å være representanter og talsmenn for de organiserte ansatte overfor virksomhetens ledelse. De kan forplikte egen organisasjons medlemmer i den utstrekning lov og tariffavtale ikke er til hinder for det.

Retten til å velge tillitsvalgte gjelder når det er opprettet overenskomst for virksomheten. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter inntrer fra virksomheten har mottatt skriftlig melding om valget.

I forbindelse med opprettelse av nye overenskomster kan det være praktisk at de ansatte oppnevner en eller flere kontaktperson til å stå for forhandlingene med ledelsen. Slike kontaktpersoner har ikke status som tillitsvalgte etter hovedavtalen, og har heller ikke de plikter og rettigheter som følger av denne.