spekter.no>Ord og uttrykk>Tariffbundet

Å være bundet av en tariffavtale.  Betegnelsen brukes ofte om virksomheter som selv har inngått tariffavtale med en fagforening, eller hvor en tariffavtale inngått mellom en fagforening og den arbeidsgiverforening virksomheten er medlem av, er blitt gjort gjeldende i virksomheten.

Medlemsskap i en arbeidsgiverforening fører som regel i seg selv ikke til at virksomheten blir tariffbundet. Som regel må det til en særskilt avtale om å gjøre tariffavtalen gjeldende.

I Spekter-området er en virksomhet ikke tariffbundet før det er inngått overenskomst for virksomheten.

Tariffavtaler binder direkte bare avtalepartene og deres medlemmer. Uorganiserte arbeidstakere er derfor ikke bundet av tariffavtalen. I den utstrekning arbeidsgiveren er forpliktet til å legge tariffavtalen til grunn i arbeidsavtaler med uorganiserte, er det som følger av ufravikelighetsprinsippet.

Etter arbeidstvistlovens § 7 blir et medlem eller en underavdeling av en forening ikke fri for sine plikter etter tariffavtalen ved å melde seg ut eller bli ekskludert fra foreningen. Vedkommende vil være forpliktet ut avtaleperioden.