spekter.no>Ord og uttrykk>Tariffavtale

Definert i arbeidstvistlovens § 1 bokstav e) som en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Definisjonen er ment å skulle være altomfattende, og omfatter enhver avtale av kollektiv karakter mellom de nevnte parter, uten hensyn til dens materielle innhold. Begrepet omfatter ikke bare avtaler om lønn, arbeidstid  m.m., men også avtaler om samarbeid, opplysnings- og utviklingsordning m.m.

Tariffavtalebegrepet omfatter derimot ikke avtaler som regulerer en enkelt arbeidstakers lønn. Det må også avgrenses mot reglementer og liknende som er opprettet i medhold av lov, som kan ha trekk til felles med en tariffavtale. Avtaler om unntak fra fravikelige lovbestemmelser vil imidlertid være tariffavtaler.

I Spekters avtalesystem skilles det mellom tre typer tariffavtaler, hovedavtalen, overenskomster og særavtaler.