spekter.no>Ord og uttrykk>Sykdom under arbeidskamp

Arbeidstaker som er omfattet av arbeidskamp (streik eller lockout) har ikke rett til lønn fra arbeidsgiver. Det samme gjelder lønn under sykdom. Etter folketrygdlovens regler betales sykepenger til arbeidstaker som er blitt sykemeldt av lege før arbeidskampen iverksettes. Dersom arbeidsgiverperioden løper når arbeidskampen iverksettes, opphører arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger. Dersom arbeidstakeren fortsatt er sykemeldt når arbeidet gjenopptas, løper det resterende av arbeidsgiverperioden videre. Arbeidstaker som blir sykemeldt etter at arbeidskampen er iverksatt, har rett til sykepenger fra det tidspunkt arbeidet skulle være gjenopptatt. Arbeidsgiverperioden løper fra samme tidspunkt.