spekter.no>Ord og uttrykk>Streikebryter

Betegnelse på person som ikke respekterer lovlig iverksatt arbeidsnedleggelse eller blokade. Hovedregelen er at en arbeidstaker som ikke deltar i streiken skal utføre sine vanlige oppgaver i samme omfang som tidligere. Ledere kan dessuten utføre arbeid som skulle vært utført av deres underordnede. Arbeidstakere som overtar de streikendes oppgaver som de normalt ikke utfører, eller som for å kunne utføre streikende kollegers arbeid øker sin bruk av overtid ut over det vanlige, kan med rette karakteriseres som streikebrytere. Begrepet brukes ofte upresist og urettmessig.

Streikebryter er en moralsk, ikke en juridisk term. Den streikende organisasjon kan ha bestemmelser i sine vedtekter om tiltak mot streikebryteri, for eksempel adgang til eksklusjon. Arbeidsgiver har ikke reaksjonsmidler til disposisjon. Det kan imidlertid etter streikens avslutning oppstå samarbeidsproblemer som ledelsen må finne en løsning på.

Streikebryterbegrepet er ikke relevant i forbindelse med politiske demonstrasjonsaksjoner.