spekter.no>Ord og uttrykk>Søksmålsrett

Adgangen til å bringe en tvist inn for arbeidsretten. Etter arbeidstvistlovens § 35 er det de overordnede parter i en tariffavtale som kan bringe tvisten inn for arbeidsretten. Denne søksmålsretten kan overdras til en underavdeling som har undertegnet tariffavtalen.

Etter hovedavtalens §14 er søksmålsretten i Spekter-området lagt til  og hovedorganisasjonene/SAN. Den kan ikke overdras i tvister om forståelse av hovedavtalen.

Også i tvister som gjelder overenskomstens B-del og lokale særavtaler ligger søksmålsretten hos  Spekter og hovedorganisasjonene/SAN.