spekter.no>Ord og uttrykk>Særavtale

Tariffavtale som er underordnet i et tariffavtalesystem hvor en overordnet tariffavtale er styrende for adgangen til arbeidskamp.

I hovedavtalens § 15 er særavtale definert som "en tariffavtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår og andre arbeidsforhold som ikke er regulert i overenskomst eller som overenskomsten forutsetter kan reguleres i særavtale". Definisjonen gir i prinsippet ingen grenser for særavtalen innhold. Avtaler i tilknytning til hovedavtalen, for eksempel om tillitsvalgte eller samarbeid, er særavtaler. Særavtaler bør primært benyttes i spørsmål hvor det gjelder grenser for arbeidsgiverens styringsrett slik at et tiltak ellers ikke kan gjennomføres. Særavtaler kan dessuten benyttes når arbeidsgiver på varig basis ønsker å gi de ansatte eller deres organisasjon en rettighet som de ellers ikke har.

I Spekter-området er særavtalen underordnet overenskomsten, hvor hovedavtalen er første del. Adgangen til arbeidskamp er knyttet til overenskomsten, og ikke til forhandlinger om særavtale. Særavtaler er ugyldige i den utstrekning de strider mot overenskomsten.

Hovedavtalens § 16 skiller mellom forskjellige typer særavtaler, alt etter deres utløpstid. Det er viktig å være oppmerksom på disse reglene når særavtalens varighet bestemmes. For øvrig nærmere under ettervirkning.