spekter.no>Ord og uttrykk>Rikslønnsnemnda

Permanent organ oppnevnt i medhold av lov om lønnsnemnd i arbeidstvister av 19 desember 1952. Partene kan bringe en interessetvist inn for nemnda når den ikke blir løst gjennom megling (frivillig voldgift). Rikslønnsnemnda tar da stilling til hva som skal være innholdet i partenes tariffavtale.

Nemnda består av formann og fire faste medlemmer som er oppnevnt av Kongen. Dessuten oppnevner partene i den enkelte tvist ett medlem hver.

Rikslønnsnemnda er mest brukt i forbindelse med at det vedtas at et oppgjør skal løses ved tvungen lønnsnemnd.