spekter.no>Ord og uttrykk>Realrente

Realrenten er nominell rente (pålydende rentet) korrigert for prisstigning.