spekter.no>Ord og uttrykk>Protokoll

Dokument som gjengir utfallet av forhandlinger. Protokollen vil ha forskjellig siktemål avhengig av om det er forhandlet om er interessetvist eller en rettstvist, og om forhandlingene er avsluttet i uenighet eller enighet.

Når forhandlingene avsluttes i enighet skal protokollen gjengi den enighet som er oppnådd, eventuelt også forutsetninger for den. I interessetvister vil dette si de tariffavtalebestemmelser partene er enige om, i rettstvister den forståelse eller praktisering av bestemmelsene som partene er enige om.

Ved uenighet vil protokollens siktemål som regel være å dokumentere at forhandlinger er avholdt, tema for forhandlingene, og hver av partenes syn på det omtvistede spørsmål. Det vil derimot ikke være naturlig å gjengi partenes argumentasjon for sitt syn.

I noen tilfeller skal det settes opp protokoll fra andre møter enn forhandlingsmøter. Det vises til hovedavtalens § 31. I slike tilfeller er protokollen en dokumentasjon på at møtet er avholdt og at de foreskrevne drøftelser er avholdt.

I motsetning til tjenestetvistloven stiller arbeidstvistloven ingen formelle krav til en protokoll. Dog skal tariffavtaler inngås skriftlig. Spekter anbefaler at protokoll angir møtedato, møtested, tema for møtet, tilstedeværende og hvilke parter de representerte, fremlagte dokumenter, fremsatte krav, resultater samt eventuelle protokolltilførsler. Protokollen skal alltid underskrives av en representant for hver av partene.  Spekter anbefaler også at protokollen settes opp i møtet eller snarest mulig etter dette.

Ved utforming av protokoller bør en, for å unngå senere uklarheter, vise varsomhet med å uttrykke felles syn i saker hvor arbeidsgiver har styringsrett på en slik måte at det fremstår som en avtale.