spekter.no>Ord og uttrykk>Politisk demonstrasjonsaksjon

Arbeidsnedleggelse som gjennomføres for å markere et syn på et politisk spørsmål. Da slike aksjoner ikke har til formål å tvinge frem en løsning på en tvist mellom partene, anses den ikke som arbeidsnedleggelse og strider derfor ikke mot fredsplikten.

Arbeidsretten har i en omfattende praksis trukket opp grensen mellom politiske demonstrasjonsaksjoner og ulovlig arbeidskamp. Det er særlig aksjoner som tidsmessig faller sammen med tvister mellom partene som har voldt tvil. Aksjonenes hensikt er da blitt tillagt avgjørende vekt.

Som generelle krav for at en politisk demonstrasjonsaksjon skal være lovlig har det vært krevet at den er av kort varighet og demonstrerer et syn på et politisk emne som ligger utenfor arbeidsgivers avgjørelsesmyndighet. Det reelle formålet må heller ikke være å tvinge frem en løsning i spørsmål som gjelder lønns- og arbeidsvilkår.