spekter.no>Ord og uttrykk>Permitteringslønn

Lønn som betales fra arbeidsgiver etter at permittering er iverksatt. Etter lov om lønnsplikt ved permittering av 6. mai 1988 har arbeidstaker rett til lønn fra arbeidsgiver i en arbeidsgiverperiode som pt. er 10 dager. Arbeidsgiveren har ytterligere fem dagers lønnsplikt når arbeidstakeren i løpet av de siste 18 månedene har vært helt eller delvis permittert i til sammen 30 uker.

Plikten til å betale permitteringslønn gjelder ikke når permitteringen skyldes arbeidskamp. Dette gjelder uansett kampmiddelets art, og loven skiller ikke mellom lovlig og ulovlig arbeidskamp.