spekter.no>Ord og uttrykk>Permittering

Arbeidsgivers beslutning om midlertidig å frita en arbeidstaker for arbeidsplikt. Med enkelte unntak opphører lønnsutbetalingen til permitterte, se permitteringslønn.

Reglene om permittering er ikke lovfestet, men bygger på tariffavtale og sedvane. For Spekters medlemmer er reglene tatt inn i hovedavtalens kap. V. Permittering kan benyttes også i virksomheter som ikke har overenskomst. Permittering kan bl. a. benyttes overfor arbeidstakere som i forbindelse med konflikt ikke kan sysselsettes på rasjonell måte. Dette gjelder både når virksomheten er rammet av konflikt og problemene skyldes konflikt i en annen virksomhet.