spekter.no>Ord og uttrykk>Overtid

Arbeid som strekker seg ut over det som er arbeidstiden for heltidsansatte. For arbeidstakere med 37 ½ times arbeidsuke vil det være overtidsarbeid når denne grensen overskrides. Det vil også være overtidsarbeid når den arbeidstid på en enkelt dag som til sammen gir en arbeidstid på 37 ½ timer vedkommende uke, blir overskredet.

Det må skilles mellom overtidsarbeid etter tariffavtale og overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven. For de arbeidstakere som etter overenskomst har 37 ½ timers uke, er lovens grense for ukentlig arbeidstid er 40 timer. Dette innebærer at bestemmelsene i loven om vilkår for overtidsarbeid bare gjelder for den del av overtidsarbeidet som går ut over 40 timer pr. uke.

Den tid deltidsansatte arbeider ut over sin avtalte arbeidstid, men innenfor grense for heltidsansattes ordinære arbeidstid, betegnes merarbeid.