spekter.no>Ord og uttrykk>Overenskomst

Betegnelsen brukes i Spekter sektoren for å beskrive den tariffavtale som inneholder de alminnelige overordnede regler om lønns- og arbeidsvilkår. Etter hovedavtalens § 4 består overenskomster i Spekter-området av to deler, A og B.

Overenskomstens del A er felles for alle virksomheter i et overenskomstområde, og gir premisser og prinsipper for innholdet i overenskomstens del B. Forhandlingene om overenskomst starter med at Spekter og Hovedorganisasjonene/SAN forhandler om del A.

Del B skal normalt forhandles og virke i den enkelte virksomhet. Den skal inneholde de bestemmelser de lokale parter blir enige om, samt bestemmelser om den praktiske gjennomføring av de premisser og prinsipper som det etter Del A skal inntas i del B.

 

Overenskomstenes B-del er ikke en selvstendig tariffavtale, men en del av et samlet avtalekompleks. Når virksomhetene i overenskomstområdet har avsluttet forhandlingene om del B, vil Spekter og hovedorganisasjonene/SAN avslutte forhandlingene. Den enkelte B-del kan heller ikke sies opp. Oppsigelse av overenskomst utveksles mellom Spekter og hovedorganisasjonene/SAN, og omfatter alle overenskomster i overenskomstområdet.

Hovedavtalen åpner for at man kan avtale avvikende ordninger i de innledende sentrale forhandlingene.  Spekter Helse og forbundene i LO, YS, UHO samt Dnlf i Akademikerne har for overenskomstrevisjonen 2004 kommet til enighet om å gjennomføre forhandlingene etter den forhandlingsmodellen som ble avtalt i forbindelse med overenskomstrevisjonen i 2002. Det innebærer at forhandlingsmodellen består av 4 trinn / faser, dvs. ytterligere en fase på sentralt nivå.