spekter.no>Ord og uttrykk>Minstelønnsavtale

Betegnelse på tariffavtale som angir den laveste tillatte lønn for de arbeidstakere avtalen gjelder. Avtalen gir derimot ingen øvre grense for arbeidstakernes lønn.. Avtalene gir ofte anvisning på prosesser for fastsettelse av lønnstillegg ut over det de sentrale avtalepartene avtaler som generelle tillegg. Mest vanlig er årlig lønnsvurdering eller lokal forhandling.

Årlig lønnsvurdering innebærer at arbeidsgiveren etter bestemte kriterier skal vurdere om det skal gis lokale lønnstillegg, størrelsen på disse og fordelingen blant arbeidstakerne.

Virksomhetene kan som regel også gi lønnstillegg når den anser det nødvendig.

Det har i de senere år vært en klar utvikling bort fra normallønnsavtaler og over til minstelønnsavtaler.