spekter.no>Ord og uttrykk>Lokal arbeidsrett

Rettstvister som gjelder tariffavtaler med en enkelt arbeidsgiver, d.v.s hvor en arbeidsgiverforening ikke er part i avtalen, skal i første instans behandles av by eller herredsrett som lokal arbeidsrett. Avgjørelsen kan ankes inn for Arbeidsretten.

Betegnelsen brukes ofte feilaktig når by- eller herredsrett behandler oppsigelsessaker. Tidligere var gjaldt en slik ordning, og den lokale arbeidsrettens dom kunne ankes inn for Arbeidsretten. I stedet er det nå oppnevnt særskilte by- og herredsretter i hvert fylke, som behandler slike saker i første instans og med Lagmannsretten som ankeinstans.