spekter.no>Ord og uttrykk>Likelønn

Prinsippet om likelønn er slått fast i en rekke sammenhenger, i stortingsdokumenter, i lovgivning, i tariffavtaler og i ILO-konvensjoner. Det hersker fortsatt en viss uenighet om hva det skal bety, men i hovedsak er likelønn presisert til å bety lik lønn for arbeid av lik verdi. En rekke undersøkelser har dokumentert at selv om det korrigeres for utdannelse, ansiennitet mv, gjenstår en forskjell i avlønning av kvinner og menn som kan tilskrives to forhold:

  • de typiske kvinneyrker gir lavere lønnsmessig uttelling enn typiske mannsyrker
  • kvinner får en karriereutvikling som gir lavere lønnsmessig uttelling.