spekter.no>Ord og uttrykk>Konsumprisindeks

Konsumprisindeksen utarbeides hver måned av Statistisk sentralbyrå og beskriver den månedlige prisutviklingen for en gjennomsnittshusholdning i landet.. Indeksen gir uttrykk for prisendringen fra den 15. i en måned til den 15 i neste måned. Tilsvarende beregnes prisendringen for siste 12 mnd.

I tillegg til en totalindeks publiseres indekstall for hovedgrupper, f.eks. matvarer, klær og skotøy, med tilhørende undergrupper. På grunnlag av det innsamlede prismaterialet utarbeides også en prisindeks for detaljhandel etter næring. Ved beregningen av konsumprisindeksen vektes de ulike prisene etter forbruksundersøkelsens fordeling av forbruk. Hver måned innhentes priser fra om lag 1 700 forretninger. Prismaterialet omfatter månedlig 40 000-45 000 observasjoner fra et utvalg på om lag 800 varer og tjenester. Prisdata for visse vare- og tjenesteslag, hvis pris er lik over hele landet, blir samlet inn sentralt. I beregningene brukes prisene som gjelder den 15. i hver måned, og resultatet presenteres den 10. i den påfølgende måned.

Indeksen som publiseres i dag, er basert på prisnivå i 1998 satt lik 100.