spekter.no>Ord og uttrykk>Kjøpekraft

Kjøpekraft gir uttrykk for den evne en person, husholdning eller gruppe har til å kjøpe varer og tjenester dvs disponibel inntekt etter at skatt er betalt samt korrigert for prisendring. Påvirkes av bruttolønnens størrelse, skattetrekk, rente, kommunale og statlige avgifter, overføringer (ytelser som f.eks barnetrygd) og priser på varer og tjenester.