spekter.no>Ord og uttrykk>Informasjon

Samarbeidsform som innebærer at virksomhetens ledelse skal holde de tillitsvalgte informert om forhold ved virksomhetens drift. Mens formålet med drøfting både skal sikre at de tillitsvalgte er informert om virksomhetens stilling og at ledelsen er kjent med de tillitsvalgtes synspunkter når de skal treffe sine beslutninger, er formålet med informasjon ikke først og fremst å innhente synspunkter.

Bestemmelser om informasjon er tatt inn i hovedavtalens §§ 33 annet ledd og 34.

Grensen mellom informasjon og drøfting er ikke klar. Overføring av informasjon vil alltid være en sentral del av en drøfting, se for eksempel sammenhengen mellom hovedavtalens § 33 første og annet ledd og mellom § 31 og 32. Tillitsvalgte kan også ha synspunkter til de saker det informeres om. Sondringen har liten praktisk betydning.