spekter.no>Ord og uttrykk>Hovedavtale

Formål

Det er etablert avtaler i alle relasjoner mellom arbeidsgiverforeninger og sammenslutninger av fagforeninger som regulerer spilleregler partene ønsker skal gjelde i tillegg til arbeidstvistlovens regler. Disse kalles hovedavtaler. De gjelder for inngåelse og forståelse av tariffavtaler, men har utviklet seg til å omfatte både samarbeidsordninger og tillitsvalgtordninger.

Hovedavtalen i Spekter klargjør spillereglene mellom partene i Spekter sektoren blant annet ved inngåelse/revisjon av kollektiv avtaler om lønns- og arbeidsvilkår. Videre har hovedavtalen regler om hvordan en skal få til et godt og tillitsfullt samarbeid mellom ledelsen og ansatte og hvordan virksomheten skal legge forholdene til rette for at tillitsvalgte skal ha muligheter til å fungere i sine verv.

Ved etablering av hovedavtalen ble følgende vektlagt fra Spekters side:


- Hovedorganisasjonene som part overfor Spekter
- Lav risiko for arbeidskamp
- Desentral lønnsdannelse
- Fagforbund under samme hovedorganisasjon skal opptre mest mulig samlet lokalt
- Gode samarbeidsordninger uten forhandlinger etter statlig mønster
- Ledere og tillitsvalgte som tar ansvar for egne beslutninger
- Kompetente tillitsvalgte

Hovedinnhold:

Følgende hovedtemaer er regulert i hovedavtalen i Spekter-sektoren:

- Partsforhold

Hovedavtalen inneholder regler om hvilke organisasjoner som har forhandlingsrett med Spekter og hvilke organisasjoner som har forhandlingsrett med en virksomhet om opprettelse/revisjon av overenskomst. Hovedavtalen åpner for avvikende forhandlingsordninger. For tiden gjelder dette for helseforetakene.

- Samarbeid.

Hovedavtalen har regler om samarbeid. Dette gjelder samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte i virksomheten om den daglige driften, omlegging av driften og hvordan samarbeidet skal være ved fusjoner, fisjoner m.v. I tillegg kan de lokale partene på virksomhetsnivå inngå særavtaler om samarbeid i tillegg til hovedavtalens regler.

- Tillitsvalgte.

Hovedavtalen har blant annet regler om utøvelsen av vervet som tillitsvalgt, antall tillitsvalgte, hvem som kan velges som tillitsvalgt, tjenestefri for tillitsvalgte og godtgjørelse for tillitsvalgte. I tillegg kan det avtales lokalt særavtaler om tillitsvalgte og konserntillitsvalgte hvis partene lokalt er enig om at det skal være en ordning med konserntillitsvalgt.

- Diverse bestemmelser.

Hovedavtalen har bestemmelser om permittering, offentlige verv, fri for ansatte for deltagelse i spesielle møter, trekk av fagforeningskontingent m.v.