spekter.no>Ord og uttrykk>Spekters forhandlingsmodell

Spekters forhandlingsmodell bygger på at det er hovedorganisasjonene som er avtaleparter. Dette skal sikre virksomhetene arbeidsfred og moderasjon gjennom det inntektspolitiske samarbeidet. Det er hovedorganisasjonene som i denne modellen må ta stilling til eventuell arbeidskonflikt. Spekter har i dag avtaler med LO, YS, SAN (sammenslutning av akademikerorganisasjoner i Spekter), Akademikerne og UHO.

Hvis partene ikke er enige om noe annet består overenskomstene i Spekter området av to deler, en sentral A-del og en lokal B-del. B-delen forhandles i den enkelte virksomhet. Forhandlingene starter med at Spekter og hovedorganisasjonene forhandler om overenskomstens del A. I disse forhandlingene settes tidsfristen for når forhandlingene om del B skal være avsluttet. I tillegg legges det premisser og føringer for B-forhandlingene.

Etter A-dels forhandlingene fører de lokale parter forhandlinger om overenskomstens del B. Hvis de lokale parter ikke kommer frem til enighet skal de søke bistand fra de sentrale parter. Resultatet fra de lokale forhandlinger sendes til de sentrale parter som avslutter forhandlingene om overenskomsten. Hvis det ikke er mulig å oppnå enighet, vil de avsluttende sentrale forhandlingene være forberedelse til megling.

Nedenfor følger en figur over forhandlingsløpet i hovedmodellen i Spekter.

forhandlingsmodell