spekter.no>Ord og uttrykk>Fredsplikt

Situasjon hvor det ikke er anledning til å anvende arbeidskamp.

Fredsplikten er regulert i arbeidstvistloven og hovedavtalen. Arbeidstvistlovens § 8 (1) forbyr bruk av arbeidskamp for å løse rettstvister. Slike tvister skal løses gjennom forhandling eller om nødvendig i arbeidsretten.

Arbeidstvistloven § 8 (2) forbyr bruk av arbeidskamp for å løse spørsmål som er regulert i tariffavtale mellom partene, og forbyr dessuten arbeidskamp inntil meklingsfristene i §§ 18 og 25 er utløpt.

Hovedavtalens § 12 utvider fredsplikten ved å forby arbeidskamp i overenskomstperioden, slik at arbeidskamp bare kan anvendes lovlig i Spekter-området i forbindelse med opprettelse eller revisjon av overenskomst. § 9 begrenser retten til å varsle plassoppsigelse til Spekter og hovedorganisasjonene / SAN.

Forhandlinger om opprettelse og revisjon av særavtaler føres alltid under fredsplikt.