spekter.no>Ord og uttrykk>Forhandlingsrett

En rett for en fagforening, arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening til å kreve forhandlinger. Forhandlingsretten utløser en plikt for motparten til å møte til forhandlinger.

I offentlig sektor er forhandlingsretten regulert i tjenestetvistloven. Arbeidstvistloven inneholder ikke tilsvarende regulering, men overlater til hver av partene om de ønsker å føre forhandlinger. Innenfor lovens rammer kan plassoppsigelse benyttes til å tvinge frem forhandlingsvilje.

I Spekter-området er retten til å kreve forhandlinger om overenskomst regulert i hovedavtalens § 4.

Ut over dette er forhandlingsretten i liten grad regulert. Det er for eksempel ingen alminnelig rett eller plikt til forhandle om opprettelse av særavtaler. Unntak her er hovedavtalens § § 29 og 45 som innebærer en plikt til å forhandle om organisering av samarbeidet med de tillitsvalgte og om praktiske former for medbestemmelse og medinnflytelse.

§ 16 gir dessuten en alminnelig plikt til å forhandle om allerede inngåtte særavtaler før de sies opp.